Tannhelsetjenesten fortjener en helhetlig gjennomgang

Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforeningen, på høring hos Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, MDG og Rødt

Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforeningen, på høring hos Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, MDG og Rødt

President Camilla Hansen Steinum har nylig, på vegne av Den norske tannlegeforening, deltatt på en «uoffisiell» høring på Stortinget i regi av Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet, MDG og Rødt.

Høringens tema var 4 Dokument 8-forslagene som ligger til behandling i helse- og omsorgskomiteen. Stortingsrepresentantene kan på eget initiativ ta opp saker i Stortinget, såkalte representantforslag. Disse blir behandlet på samme måte som saker fra regjeringen. Dokument 8-forslag er individuelle forslag til vedtak som gjelder alminnelige saker eller budsjett.

Forslagene som nå er til behandling er levert inn fra ulike stortingsrepresentanter, fra henholdsvis Rødt, SV og FrP. Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (AP) er utnevnt som saksordfører, og skal koordinere arbeidet frem til innstilling levers i løpet av våren. SV og Rødt har levert inn forslag som tar til orde for en tannhelsereform med mål om å styrke sårbare grupper, med vektlegging av ulike tiltak som skal styrke den offentlige tannhelsen. FrP har fremmet forslag til vedtak om henholdsvis organisering av de regionale odontologiske kompetansesentrene og forslag om å føre TOO-ordningen tilbake til folketrygden.

NTFs budskap
I sitt innlegg vektla NTF-presidenten behovet for en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten, og ikke en stykkevis og delt flikking på dagens system gjennom ulike småforslag. At man våren 2021 har hatt 6 Dokument 8-forslag til behandling, herunder forslag om arbeidet mot antibiotikaresistens og å sikre at alle personer som utsettes for en ulykke, også får dekket sine kostnader til nødvendig behandling av tannskader, viser at det er fokus på tannhelsetjenesten.

«Den norske tannlegeforening er bekymret for den manglende helhetlige tilnærmingen. Det resulterer i at det hele tiden gjøres endringer man ikke ser konsekvensen av. Tannhelsetjenesten fortjener en helhetlig tilnærming. Først da kan vi oppnå en bedre tannhelsetjeneste som møter samfunnets og den enkeltes behov.»

Camilla H. Steinum – NTF president

Den norske tannlegeforening ønsker en tannhelsetjeneste som gir hele befolkningen et godt og likeverdig tilbud av tjenester av høy kvalitet, og støtter opp om målet om utjevning av sosiale ulikhet. For Den norske tannlegeforening er utgangspunktet for det helhetlige tannhelsetjenestetilbudet en modell bestående av et sterkt offentlig tannhelsetilbud, sammen med en velfungerende privat sektor. Presidenten betonet også viktigheten av tannlegene som viktige aktører innenfor folkehelsefeltet på rekke forskjellige områder.

Les hele presidentens innlegg her. , 116.5 kB, åpnes i nytt vindu.

NTF har også levert skriftlig innspill til alle de berørte Dokument 8-forslagene. Disse er i finne på NTFs nettside om høringssvar.

Sist oppdatert: 30. april 2021