Tannlegeforeningen på stortingshøring om rusreformen

Bilde

President Camilla Hansen Steinum tok opp betydningen av et godt fungerende tannhelsetilbud til mennesker med rusproblemer og avhengighet. 

Solberg-regjeringens forslag til ny rusreform har skapt stor debatt. Tannlegeforeningen kommenterte ikke hovedspørsmålene i vårt høringsnotat og innlegg til komiteen, men rettet oppmerksomhet mot rusavhengiges orale helse.

President Camilla Hansen Steinum påpekte for komiteen at personer med rusproblemer og avhengighet ofte har orale helseutfordringer. Det er svært viktig at disse utfordringene behandles for at de skal klare å komme seg ut av misbruket og skape seg et velfungerende liv. Desverre ser vi stadig at tannbehandling ikke prioriteres enten av økonomiske årsaker, eller fordi det rett og slett er for krevende å ta ansvar for sin egen orale helse.

Presidenten snakket også om hvordan oral helse påvirker fysisk og psykisk helse og motsatt. Problemer knyttet til den orale helsen kan føre til store smerter og vanskeligheter med å ta til seg næring. Det kan også føre til at det er meget krevende å ha et sosialt liv og å mestre for eksempel en normal jobbsituasjon.

Steinums budskap til komiteen forøvrig var:

  • Det må legges bedre til rette for samarbeid og koordinering på tvers av forvaltningsnivåer og tjenester for at tannhelsetilbudet for personer med rusproblemer og avhengighet skal fungere.
  • Mennesker med rusproblemer og avhengighet som faller utenfor tilbudet i den offentlige tannhelsetjenesten bør få stønad til nødvendig tannbehandling. Det vil styrke sjansene for at de raskere kan komme tilbake i samfunnet.
  • Departementet vil innføre en kommunal plikt til å etablere en rådgivende enhet for narkotikasaker. Det er svært viktig at enheten også inkluderer kartlegging av oral helse i sitt arbeid og at den bidrar til at disse personene også får tilbud om adekvat behandling og oppfølging i tannhelsetjenesten. For å utføre disse oppgavene vil det antageligvis være nødvendig at enheten knytter til seg odontologisk kompetanse.

NTFs notat til høringen Lenke til et annet nettsted.

NTFs høringssvar på NOU 2019:26 Lenke til et annet nettsted.Sist oppdatert: 16. mars 2021