NTF med tydelige innspill til Stortingets helse- og omsorgskomité

Bilde

NTF har deltatt i tre muntlige, digitale høringer i januar. President Camilla Hansen Steinum la frem NTFs innspill.

Høringene som har vært avholdt:

- Dokument 8:154 S (2019-2020) representantforslag om å stoppe privatisering og forhindre en todelt helsetjeneste Lenke til et annet nettsted.

- Meld. St. 11 (2020-2021) Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet 2019 Lenke til et annet nettsted.

- Dokument 8:46 S (2020-2021) representantforslag om helsehjelp til alle i Norge, også til papirløse migranter samt tilreisende EØS-borgere uten helsetrygdkort Lenke til et annet nettsted..

Videre kan du lese mer om NTFs muntlige innspill, samt se opptak og lese NTFs skriftlige notater til komiteen.

Dokument 8:154 S (2019-2020) representantforslag om å stoppe privatisering og forhindre en todelt helsetjeneste

Steinum snakket i sitt innlegg om hvordan den norske tannhelsemodellen er en vellykket modell hvor den offentlige tannhelsetjenesten gir et godt grunnlag for barn og unge til å ivareta god munnhelse og videreføre disse vanene gjennom livet. Den private tannhelsetjenesten er en velfungerende tjeneste hvor det har vært en hovedvekt av små og mellomstore tannlegeeide virksomheter, spredt over hele landet. Organiseringen i tannhelsetjenesten med små og mellomstore tannlegeeide virksomheter har bidratt til å holde kostnadene nede. Steinum presiserte hvor viktig det er å sikre at tannlegen fortsatt har mulighet til å eie og drive egen virksomhet også fremover.

Presidenten påpekte videre hvor avgjørende samarbeidet mellom privat og offentlig tannhelsetjeneste var da landet ble stengt ned i mars 2020. Hun utdypet for komiteen hvordan den private tannhelsetjenesten ble pålagt å holde åpent og tilby nødvendig akuttbehandling for å avlaste helsetjenesten, samtidig som man bidro til å begrense smittespredningen i samfunnet. Den private tannhelsetjenesten hadde således en viktig rolle da pandemien rammet landet og har gjennom hele pandemien tatt ansvar for å tilby helt nødvendig behandling til den norske befolkning og hindre smittespredning.

Presidenten fortalte også komiteen at NTF er glade for at Stortinget i november 2020 vedtok å be regjeringen om en helhetlig gjennomgang av folketrygdens refusjonsordning for tannbehandling med forslag til forbedring og forenkling av ordningene. Steinum sa at NTF stiller seg bak forslagsstillernes ønske om at regjeringen snart må komme tilbake til Stortinget med en egen sak om styrking av norsk tannhelsetjeneste jf. vedtak 20, Innst. 39 S (2018–2019). Steinum ba regjeringen sette i gang dette arbeidet så raskt som mulig.

NTFs notat Lenke til et annet nettsted. til høringen. Opptak Lenke til et annet nettsted. av høringen.

Meld. St. 11 (2020-2021) Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet 2019

NTF presiserte i høringen hvor viktig det er at tannhelsetjenesten inkluderes i arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. Målene som gjelder for helsetjenesten må selvsagt også gjelde for tannhelsetjenesten: Pasientens helsetjeneste, åpenhet, læring og forbedring og målrettet og samordnet innsats for kvalitet og pasientsikkerhet.

Steinum fremhevet også at det er positivt at pasientombudene fra 1. januar 2020 fikk utvidet sitt mandat til også å omhandle den offentlige tannhelsetjenesten. Samtidig påpekte Steinum at det mangler rutiner for informasjonsflyt og oppfølging fra kommunene og at det ikke kan være opp til den enkelte alene å kjenne og etterspørre det tilbudet man har krav på. Det må sikres et bedre samarbeid mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og den offentlige tannhelsetjenesten slik at pasientene som har krav på vederlagsfri behandling i den offentlige tannhelsetjenesten får et tilbud.

Steinum sa at NTF er kritiske til at innføringen av ombudsordningen også gjelder for de tilfeller der den offentlige tannhelsetjenesten leverer tjenester til betalende pasienter i konkurranse med private tannhelsetjeneste. Det innebærer at pasienter som kjøper tannhelsetjenester fra den offentlige tannhelsetjenesten har krav på den hjelp og støtte som ombudsordningen gir, mens pasienter som kjøper tilsvarende tjenester fra en privat tannlegevirksomhet ikke har det.

Dette medfører en urimelig forskjellsbehandling, både av pasientene og av den private tannhelsetjenesten.

NTF mener derfor at ombudsordningen enten må utvides til også å omfatte tannbehandling som leveres av private virksomheter, eller begrenses til ikke å omfatte tannbehandling som ytes til betalende pasienter i det konkurranseutsatte markedet.

Steinum påpekte også, at selv om over halvparten av sakene NPE har behandlet fra den private helsetjenesten de siste ti årene er relatert til tannbehandling, er det svært få pasientklager når man ser på hvor mange pasientbehandlinger som utføres i privat tannhelsetjeneste.

NTFs notat Lenke til et annet nettsted. til høringen. Opptak Lenke til et annet nettsted. av høringen.

Dokument 8:46 S (2020-2021)Videokonferansehøring for representantforslag om helsehjelp til alle i Norge, også til papirløse migranter samt tilreisende EØS-borgere uten helsetrygdkort.

Presidenten var tydelig på at NTF mener at alle som oppholder seg i Norge bør ha rett til nødvendige helsetjenester, inkludert tannhelsetjenester, basert på helsefaglige vurderinger. NTF mener rett til helsetjenester må ta utgangspunkt i individets medisinske og psykologiske behov. Steinum oppfordret derfor komiteen til å stemme for forslaget, og norske myndigheter til å gi papirløse reell tilgang til helsehjelp, inkludert tannhelsehjelp basert på helsefaglige vurderinger, yrkesetiske retningslinjer og menneskerettslige prinsipper.

NTFs notat Lenke til et annet nettsted. til høringen. Opptak Lenke til et annet nettsted. av høringen legges ut.

Sist oppdatert: 22. januar 2021