Oppdaterte takster for stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2021

Nytt regelverk og takster er vedtatt for folketrygdens stønad til tannbehandling (tidligere kalt "gult hefte").

Informasjonen er tilgjengelig elektronisk på www.helsedirektoratet.no:

Takstene gjelder fra 1.1.2021

Det er gjort endringer i både rundskriv og takster. Det er viktig at alle tar seg tid til å sette seg inn i dette.

Viktige endringer

For behandling etter 1. januar 2021 ytes det bare stønad når den som gir behandling har direkte oppgjør etter folketrygdloven § 22-2. Dette innebærer at krav om stønad til helsetjenester etter folketrygdloven kapittel 5 må fremsettes av, og blir utbetalt direkte til behandler, fylkeskommunen eller det odontologiske lærestedet.

Les også: Viktig informasjon om endringer i folketrygdloven - krav til direkte oppgjør (publisert 3. desember)

Det er videre vedtatt av Stortinget at egenandelstak 1 og 2 skal slås sammen til et felles frikort fra 1. januar 2021. Det nye frikortet vil omfatte de samme tjenestene som tidligere. Formålet med endringen er å forenkle ordningen og å bedre skjerme de brukerne som har høyest utgifter til helsetjenester.

Se mer om dette: Informasjon om sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2 (publisert 14. desember)

Under Merknad til § 5 Stønadskravet er det presisert at avtalen om direkte oppgjør i privat tannhelsetjeneste inngås direkte mellom Helfo og den enkelte behandler og at det ikke er tillatt å sende inn krav om oppgjør på vegne av andre enn seg selv:

«Det er utarbeidet mønsteravtale for direkte oppgjør med tannleger og med tannpleiere. Det er også utarbeidet egen mønsteravtale for direkte oppgjør med fylkeskommunene og med de odontologiske lærestedene. Avtalen om direkte oppgjør inngås i privat tannhelsetjeneste direkte mellom Helfo og den enkelte behandleren (tannlege eller tannpleier). Det er ikke tillatt for behandlerne å sende inn krav om oppgjør på vegne av andre enn seg selv.

I den offentlige tannhelsetjenesten inngås avtalen mellom fylkeskommune og Helfo. For de odontologiske lærestedene inngås avtalen mellom utdanningsinstitusjonen og Helfo. Krav om stønad fremsettes overfor Helfo av tjenesteyter/behandler.»

Det er også presisert følgende:
«Stønadskravene må fremsettes i henhold til de regler og takster som gjelder på det tidspunktet behandlingen utføres. Påbegynt behandling kan sluttføres selv om regelverket endres underveis i behandlingen. Planlagt behandling regnes ikke som påbegynt behandling.»

Takstene er regulert opp som følge av budsjettvedtaket i Stortinget. Det er også gjort enkelte presiseringer som at bruk av takstene 301-313 omfatter enten laboratoriefremstilt arbeid eller CAD/CAM fremstilte arbeider. Og dessuten at innlegg i kompositt ikke omfattes av takstene 301-304.

Vi oppfordrer alle til å sette seg godt inn i det nye regelverket.

Vi minner samtidig om muligheten for alternativ innsending uten Helsenett. Les mer i vår nyhet om saken 5. oktober: Informasjon om innsending av refusjonskrav uten helsenett

Sist oppdatert: 23. desember 2020