Hva står det om tannhelse i partienes programforslag?

Tannlegeforeningen har gått gjennom samtlige av stortingspartienes programforslag for neste stortingsperiode. Disse presenteres her med kommentarer fra president Camilla Hansen Steinum.

I skrivende stund er det 10 måneder til stortingsvalget for perioden 2021-2025. Partiene jobber nå med å utforme sin politikk. Hvert parti har sin programkomite som lager programforslag. Disse sendes på høring i partiorganisasjonen. Men hva står det i programforslagene om tannhelsepolitikk?

Under finner du en oversikt over partienes foreløpige programmer. Dette er utgangspunkt for diskusjon i partiene før endelig program vedtas på deres landsmøter våren 2021. President i Tannlegeforeningen, Camilla Hansen Steinum gir deg også vår mening om forslagene (se avsnitt i kursiv).

Oversikten er basert på en tradisjonell politisk skala, og starter med partiene på venstresiden.

Rødt

 • Gradvis innføre offentlig finansiering og drift av tannhelsetjenester.
 • Bruk av tannundersøkelse og røntgenundersøkelser for å bestemme alder er uvitenskapelig og uetisk. Praksisen må opphøre straks.

Landsmøtet i Rødt avholdes 4.-7. mars. Les mer om partiprogrammet på www.roedt.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Presidentens kommentar:
Vi ønsker økt offentlig finansiering av tannhelsetjenesten og det er bra at Rødt har fokus på det. Men Rødt mener det offentlige skal stå for både finansieringen og driften av tannhelsetjenester, noe som strider mot dagens tannhelsemodell, som NTF ønsker å videreføre. Forslaget er lite realistisk. 70 prosent av norske tannleger arbeider i dag i privat sektor, og utgjør grunnstammen av tannhelsetjenesten til den voksne befolkningen.

Sosialistisk Venstreparti (SV)

I dag gruar mange nordmenn seg for å gå til tannlegen, ikkje berre av frykt for hol i tennene, men også av frykt for utgiftene. SV sitt mål er at tannhelse skal vere en del av folketrygda og bli behandla på same måte som resten av kroppen.

SV vil:

 • Byggje ut den offentlege tannhelsetenesta slik at fleire kan få behandling i offentleg regi, og at tannhelse blir en del av folketrygda.
 • Utvide gratis tannhelse til fylte 25 år, gjennom å gi tilbod om dette i den offentlege tannhelsetenesta.
 • Gjeninnføre gratis sjekk av tenner for eldre over 75 år og styrke oppfølginga av tannhelsa til eldre, gjennom å utvide tilbodet i den offentlege tannhelsetenesta.
 • Gå gjennom refusjonsordningane for eldre og sjuke personar og sikre at det blir gitt nødvendige tilskot til tannhelse.
 • Gjeninnføre nødvendige tilskot til barn som har behov for regulering og tilby kjeveortopedi i offentlig regi.
 • Styrke tilsyn av tannhelsetjenester, for å unngå overbehandling.
 • At den offentlege tannhelsetenesta fortsatt må vere fylkeskommunal.

Landsmøtet i SV avholdes 23.-25. april 2021 på Scandic Hamar. Last ned partiprogram i pdf fra www.sv.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Presidentens kommentar:
SV viser med disse punktene at de ønsker å satse på tannhelse, og det er veldig bra. Men det er vanskelig å forstå hva partiet egentlig mener når det både snakker om en utbygging av den offentlige tannhelsetjenesten og om folketrygden. NTF støtter en styrking av tannhelsetjenesten og økt offentlig finansiering slik at alle kan få tilgang til nødvendige tannhelsetjenester, men vi vil bevare den norske tannhelsemodellen.

Arbeiderpartiet

 • En gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsen.
 • Prøve ut ordninger med tilpassede tannpleierom på sykehjemmene.

Tannhelse – et hull i velferdsstaten

Tannhelsetjenestene er svært dyre, og det er et problem at ikke alle kan ivareta sin egen tannhelse.

Arbeiderpartiet vil ha en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester.

Vi vil begynne utvidelsen av det offentlige tannhelsetilbudet for unge voksne og utvide refusjonsordningene for grupper med spesielle diagnoser, svak økonomi og dårlig tannhelse.

Arbeiderpartiet vil:

 • Styrke det forebyggende arbeidet for god folketannhelse.
 • Utvide den offentlige tannhelsetjenesten for unge voksne.
 • Styrke og forenkle ordningene for refusjon av tannhelseutgifter gjennom folketrygden til de med diagnoser som gir dårlig tannhelse, for eksempel de som har overlevd kreft.
 • Bedre ordningene for de som i dag ikke har økonomisk mulighet til å få gjennomført nødvendig tannhelsebehandling.
 • Innføre pristak på tannhelsetjenester i de tilfellene der offentlige stønadsordninger skal dekke hele eller deler av tannhelsebehandlingen.

Landsmøtet i Arbeiderpartiet avholdes 15.-18. april 2021. Les mer om partiprogrammet på www.arbeiderpartiet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Presidentens kommentar:
Arbeiderpartiet har mange gode punkter i sitt forslag, og ønsker å styrke både den offentlige tannhelsetjenesten og utvide stønadsordningene. Partiet er også opptatt av gruppene med svak økonomi. Jeg syns formuleringen om at tannhelsetjenester er svært dyre er lite gjennomtenkt og udokumentert. Det er dyrt for mange å gå til tannlegen, men det betyr ikke at tannhelsetjenester er svært dyre. Tvert imot leverer tannhelsetjenesten i Norge tannhelsetjenester av høy kvalitet til en fornuftig pris.

Senterpartiet

 • At tannhelse fremdeles skal være et fylkeskommunalt ansvar.
 • Styrke ordningen hvor særskilte grupper får støtte til tannbehandling etter lov om folketrygd.
 • Iverksette tiltak for å begrense nordmenns bruk av tannbehandling i land med høy risiko for spredning av resistente bakterier.

Landsmøte i Senterpartiet 18. - 21. mars 2021. Last ned pdf av partipogrammet på www.senterpartiet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Presidentens kommentar:
Vi er glade for at Senterpartiet presiserer at tannhelse fortsatt skal være et fylkeskommunalt ansvar. Det er også positivt at partiet vil styrke refusjonsordningene, men jeg savner mer konkrete punkter om hvordan Senterpartiet ønsker å prioritere i tannhelsepolitikken. Positivt med det siste punktet om antibiotikaresistens.

Miljøpartiet de Grønne

 • Utjevne sosial ulikhet i oral helse ved å styrke og utvide stønadsordningene for nødvendig tannhelsetjenester.
 • Bygge ut det tilrettelagte tannhelsetilbudet til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannlegebehandling.
 • Trappe opp satsingen på e-helse også for tannleger for å sikre bedre samhandling med den øvrige helsetjenesten.

Landsmøtet i Miljøpartiet de Grønne er i mars 2021. Les mer om partiprogrammet på www.mdg.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Presidentens kommentar:
MDG har endelig inkludert tannhelse i sitt programforslag. Det er veldig bra at partiet vil utjevne sosial ulikhet i oral helse og styrke stønadsordningene. Jeg skulle ønske partiet var mer konkrete om hvordan de vil prioritere i tannhelsepolitikken, men positivt at MDG vil styrke TOO-ordningen og ser behovet for å trappe opp e-helsesatsingen for tannleger.


Kristelig Folkeparti

Sikre den offentlige tannhelsetjenesten tilstrekkelig finansiering for å ivareta de lovpålagte oppgavene de har, og legge til rette for godt samarbeid mellom privat og offentlig tannhelsetjeneste for å ivareta den øvrige befolkningens behov for tannhelsetjenester, herunder tannregulering. Skjermingstjenestene for personer med svak økonomi og dårlig tannhelse må utvides gradvis.

Landsmøtet i Kristelig Folkeparti er i mars 2021. Last ned pdf av partiprogrammet fra www.krf.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Presidentens kommentar:
KrF har gode, men lite konkrete punkter. Positivt at partiet vil sikre den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) tilstrekkelig finansiering, og ønsker å legge til rette for godt samarbeid mellom DOT og privat sektor. Partiet vil også styrke refusjonsordningene. Jeg hadde gjerne sett mer konkrete formuleringer om hvordan KrF vil prioritere i tannhelsepolitikken.

Venstre

 • Vi vil sørge for gode tannhelsetjenester og offentlige støtteordninger for sårbare grupper.
 • Mennesker med sårbar økonomi må få økt støtte til tannbehandling, spesielt til større inngrep.

Landsmøte i Venstre er 9. - 11. april 2021. Last ned pdf av partiprogrammet på www.venstre.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Presidentens kommentar:
Det er gledelig at Venstres programkomite har lyttet til NTFs innspill og nå har inkludert tannhelse i sitt andreutkast. Punktene er gode og NTF stiller oss bak dem, men de er lite konkrete.

Høyre

De siste 30 årene har det skjedd store fremskritt i den norske tannhelsen. I dag har vi en god tannhelse.

Høyre vil videreføre dagens ordning med næringsdrivende tannleger, gratis tannlege inntil fylte 18 år og redusert pris frem til 20 år.

 • Videreføre dagens organisering av tannhelsetjenesten.
 • Videreføre ordningen med gratis tannlege inntil fylte 18 år og redusert pris frem til 20 år.
 • Sørge for gode tannhelsetjenester og gode offentlige støtteordninger for sårbare grupper.
 • Ikke gi offentlig støtte til tannhelsetjenester som kun har kosmetiske formål.
 • Innføre fritt behandlingsvalg i tannhelsetjenesten for mennesker som får tannlege dekket av det offentlige.

Landsmøtet i Høyre er i mars 2021. Last ned pdf av partiprogrammet fra www.hoyre.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Presidentens kommentar:
Høyre er tydelige på at de vil beholde dagens organisering av tannhelsetjenesten og bygge videre på denne. De vil ha gode støtteordninger for sårbare grupper og ikke prioritere kosmetikk. ( Det har aldri Tannlegeforeningen heller gjort). Høyre vil ha fritt behandlingsvalg. Det framstår litt uklart om det gjelder alle som har rettigheter i det offentlige og hvordan dette eventuelt skal gjennomføres. NTF mener at folketrygdens stønadsordning bør følge pasientene og at pasientene ikke mister denne rettigheten hvis de velger å gå hos sin private tannlege, selv om de egentlig har rettigheter i DOT.

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiet mener at tannhelsetjenesten må styrkes gjennom bedre refusjonsordninger. Tannlegene må være en integrert del av helsesektorens samhandling. Samhandling er nødvendig både i forbindelse med pasientsikkerheten, fellesinnsatsen mot livsstilssykdommer og for å sikre pasientenes økonomiske rettigheter. Tennene er en del av kroppen, og sykdom i munnhulen må derfor ses på som en ordinær diagnose.

Mange eldre pensjonister som ikke mottar hjemmesykepleie eller bor på sykehjem sliter med å greie å finansiere nødvendig tannbehandling. Fremskrittspartiet mener det er nødvendig å se på om retten til tannlegehjelp skal utvides for pensjonister med dårlig økonomi.

Pasienter som mottar hjemmesykepleie eller sykehjemstilbud, skal kunne fortsette hos sin faste tannlege, og kostnader for dette refunderes fra det offentlige på lik linje med det en offentlig tannhelseklinikk ville fått for samme type behandling.

Fremskrittspartiet vil:

 • opprettholde og videreutvikle satsingen på forebyggende tannhelse, særlig overfor unge og syke eldre
 • vurdere å utvide rettighetene til tannbehandling for pensjonister med dårlig økonomi
 • stimulere til samhandling mellom tannhelsetjenesten og den øvrige helse- og omsorgstjenesten
 • bedre refusjonsordningene for sykdomsrelatert tannbehandling, og på sikt redusere kostnadene til egenandeler på lik linje med øvrig helsebehandling
 • sikre tilstrekkelig informasjon til de gruppene som har krav på å få dekket tannbehandling
 • fjerne egenandel på nødvendig tannregulering av barn

Dato for Fremskrittspartiets landsmøte er ikke publisert. Les mer om partiprogrammet på www.frp.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Presidentens kommentar:
Det er positivt at FrP peker på samhandling, viktigheten av god oral helse og en styrking av refusjonsordningene. Partiet er opptatt av de eldre, spesielt de på sykehjem og i hjemmesykepleien. Litt uklart hvordan FrP tenker at dette skal gjennomføres.

Sist oppdatert: 17. desember 2020