Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding
Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding

Informasjon om sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2

I statsbudsjettet for 2021 er det foreslått at frikort for egenandelstak 1 og 2 slås sammen til et felles frikort fra 1. januar 2021.

NTF videreformidler med dette informasjon fra Helsedirektoratet:

Det nye sammenslåtte egenandelstaket foreslås satt til 2460 kroner. Forslaget vil bli behandlet i Stortinget 17. desember 2020.

Det nye frikortet vil omfatte de samme tjenestene som tidligere. Formålet med endringen er å forenkle ordningen og å bedre skjerme de brukerne som har høyest utgifter til helsetjenester.

En felles forskrift
Dagens to forskrifter, forskrift om egenandelstak 1 og forskrift om egenandelstak 2, slås
sammen til én forskrift, men innholdet videreføres i all hovedsak uendret. En felles forskrift vil gjøre det enklere å finne frem i regelverket og dermed øke brukerens rettssikkerhet.

En forenkling av dagens ordning
Dagens ordning med to ulike egenandelstak kan oppleves som uklar og uoversiktlig både for brukere og behandlere. Helfo får mange spørsmål knyttet til grensesnittet mellom de to takene.

Å kun ha ett felles egenandelstak å forholde seg til vil dermed innebære en forenkling både for brukere, behandlere og Helfo.

Behandlers rolle som videreformidler
Det er viktig at behandlerne er kjent med hva sammenslåingen innebærer slik at de kan svare på spørsmål om ny ordning i møte med pasientene sine. Med et felles egenandelstak vil det bli enklere å informere brukerne om ordningen.

Brukerne vil fremdeles kunne se sine registrerte egenandeler på helsenorge.no. Her vil de også finne sitt digitale frikortbevis som dokumenterer egenandelsfritak til behandler og tjenesteyter.

Ikke behov for tekniske endringer i EPJ-systemene
Sammenslåingen innebærer ikke behov for tekniske tilpasninger for behandlerne i elektronisk pasientjournal (EPJ) for innsending av egenandeler. Egenandelene skal innrapporteres på samme måte som tidligere, og frikortspørringen kan benyttes som før. For at brukerne skal få frikortet sitt så raskt som mulig, er det viktig at egenandelene innrapporteres innen 14 dager.

Disse tjenestene vil inngå i det nye frikortet
Det nye frikortet vil omfatte egenandeler fra de samme tjenestene som inngår i dagens
egenandelstak 1 og 2:

  • lege
  • psykolog
  • poliklinikk (sykehus)
  • røntgeninstitutt
  • pasientreiser
  • medisiner, næringsmidler og medisinsk utstyr på blå resept
  • undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
  • enkelte former for tannbehandling
  • opphold ved godkjent rehabiliterings-institusjon
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Mer informasjon
Behandlere kan finne mer informasjon på helfo.no/frikort Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 14. desember 2020