Mønsteravtalen - lønnsregulering for tannhelsesekretærer 2020

avtale

Årets forhandlinger med Fagforbundet og Parat om Mønsteravtalen (veiledende avtale) mellom privatpraktiserende tannleger og deres tannhelsesekretærer ble gjennomført 7. desember 2020.

Informasjon sendes også ut per epost til alle medlemmer registrert som privat i NTFs medlemsregister. Hvis du ikke har mottatt epost innen arbeidsdagens slutt 8. desember, ber vi deg sjekke din kontaktinformasjon på "Min side".

Forhandlingsresultatet for 2020 ble som følger:

Generelle tillegg per 1. mai 2020

Alle tannhelsesekretærer og assistenter som omfattes av Mønsteravtalen får et generelt kronetillegg på sin avtalte årslønn med virkning fra 1. mai 2020, etter følgende tabell:


Ansiennitet

Stillinger

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Assistent

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

Tannhelsesekretær

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400


Tilleggene gis forholdsmessig til deltidsansatte.


Minstelønnstabell per 1. mai 2020. Mønsteravtalen § 9 punkt 1.

Følgende nye minstelønnssatser gjelder med virkning fra 1. mai 2020:


Ansiennitet

Stillinger

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Assistent

302 900

308 400

311 200

314 200

322 300

368 600

406 500

Tannhelsesekretær

352 200

358 600

362 100

366 300

377 700

421 400

431 400


Det generelle tillegget i punkt 1 er inkludert i minstelønnssatsen, og skal først legges til sekretærens årslønn per 30. april 2020. Hvis årslønnen fortsatt ligger under minstelønnsnivået, skal lønnen deretter (minimum) økes til minstelønn i henhold til ovennevnte tabell fra 1. mai 2020.

Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdato, med mindre fratreden skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.


Årlig lønnsvurdering. Mønsteravtalen
9 punkt 2.

Lønnsfastsettelse for arbeidstakere ligger under arbeidsgivers styringsrett. Mønsteravtalen er basert på et minstelønnssystem.

Det følger av Mønsteravtalen § 9 punkt 2 at arbeidsgiver i tillegg skal gjøre en årlig vurdering av tannhelsesekretærenes / assistentenes lønnsinnplassering i den enkelte virksomhet, på grunnlag av bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne. I vurderingen av den enkelte ansatte skal det legges vekt på stillingens arbeids- og ansvarsområde, arbeidstakerens kompetanse, egnethet, resultatoppnåelse, utilsiktede skjevheter mellom ansatte mv.

Mønsteravtalen er NTFs bidrag til at privatpraktiserende tannleger kan tilby konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår for tannhelsesekretærer og assistenter. Dette anses viktig for å rekruttere dyktige sekretærer som kan bidra til å skape solide økonomiske forutsetninger for virksomhetens fortsatte utvikling. Ordnede arbeidsforhold for hjelpepersonell i privat tannhelsesektor er av stor betydning for tannlegestandens omdømme.


Nærmere om beregningen av månedslønn og timelønn

Årslønn i full stilling er referanse for all avlønning. Månedslønn = Årslønn/12. Månedslønn i mindre enn 100 % stilling = Månedslønn/37, 5 x avtalt uketimetall, eller månedslønn x avtalt stillingsbrøk.

Timelønn for hel- og deltidsansatte (inkl. kompensasjon for off. fridager) = Månedslønn/157

Timelønn for ekstrahjelper (eks. kompensasjon for off. fridager) = Månedslønn/162,5

Timelønn med 50 % overtidstillegg = Månedslønn/162,5 x 1,5

Timelønn med 100 % overtidstillegg = Månedslønn/162,5 x 2


Protokoll fra forhandlingene for 2020 er publisert under jus og arbeidsforhold / verktøykasse (krever innlogging). Her vil man kunne se hvilke endringer i avtaleteksten det har blitt enighet om i år.

Revidert mønsteravtale for 2020 – 2022 vil i sin helhet bli publisert samme sted så snart den er klar.

Sist oppdatert: 8. desember 2020