Omfattende støtte for å inkludere tannhelse i regelverksendringer for velferdstjenester til barn og unge

NTF leverte 28. oktober inn sitt høringssvar på regjeringens forslag til regelverksendringer "Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud (Samarbeid, samordning og barnekoordinator)". I vårt høringssvar uttrykker vi bekymring for at departementene har utelatt tannhelsetjenesten og tjenester etter tannhelsetjenesteloven i dette arbeidet. Mange andre aktører deler vår bekymring.

I forslaget til regelverksendringen om samarbeid mellom ulike velferdstjenester og samordning av tjenester til barn og unge er tannhelsetjenesten unntatt. Oral helse er en viktig del av helsebegrepet og tannhelsepersonell er det helsepersonellet som møter barn og unge oftest. Etter NTFs oppfatning må tannhelsetjenesten inkluderes når det gjelder sammensatte tjenestetilbud. At feltet er utelatt fra høringsnotatet er viser at oral helse dessverre fortsatt ikke ses på som en del av et helhetlig helsebegrep i Norge.

Det er positivt å se at en rekke andre, viktige aktører deler denne bekymringen og har påpekt viktigheten av å inkludere tannhelsetjenesten i sine høringssvar. Blant de som har nevnt tannhelse i sine svar finner vi ikke bare aktører innen tannhelse (slik som NTpF, TAKO-senteret, Tannhelse Rogaland), men også store, viktige aktører slik som Barneombudet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Akademikerne, Sykepleierforbundet, Helsedirektoratet og Redd Barna.

- Det er veldig viktig og svært positivt at andre også ser, og gir innspill om, hvor viktig den orale helsen er for barn og unge i sårbare situasjoner. Jo flere som påpeker dette og støtter oss i denne saken, jo bedre sjanser har vi for å tilby helhetlige og koordinerte tjenester til denne gruppen, sier president Camilla Hansen Steinum

Høringsnotat og samtlige høringssvar finner du på regjeringen.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Viktige poeng fra NTFs høringssvar

Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) har i mange tiår samarbeidet tett og systematisk med en rekke andre helseaktører, barnevernet og spesialisthelsetjenesten. DOT har en unik mulighet til å fange opp barn og unge som har spesielle behov eller har vært utsatt for overgrep og omsorgssvikt, og henvise disse videre til andre instanser for oppfølging. NTF mener at det er helt prekært at tannhelsetjenesten innlemmes i det pågående arbeidet med regelverksendringene for å sikre et samlet og helhetlig godt tjenestetilbud til barn og unge.

I dagens «Lov om tannhelsetjenesten» eller i forskrifter knyttet til denne, står det ikke noe om plikt til å samarbeide med andre profesjoner eller til å delta i arbeidet med individuell plan. Tannhelsepersonell inkluderes sjelden i større dokumenter, eksempelvis Nasjonal helse- og sykehusplan eller i de nyetablerte helsefelleskapene.

Manglende lovbestemt plikt til samarbeid for tannhelsetjenesten i dagens Tannhelsetjenestelov og ikke minst manglende lovpålagt samarbeid med tannhelsetjenesten i lovene om spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste vanskeliggjør allerede i dag det systematiske arbeidet den offentlige tannhelsetjenesten forsøker å få til rundt barn og unge med store behov. Regjeringens foreslåtte endringer vil ikke bedre denne situasjonen, snarere tvert imot.

For å være en viktig del av barn og unges helhetlige tjenester er det viktig at også regelverket rundt de tjenestene som gis i DOT er utformet på en måte som legger til rette for et godt tverrfaglig samarbeid. Vi mener derfor at dette må gjenspeiles i det endelige lovforslaget som skal bidra til bedre samordning av tjenester, og at både samarbeidsplikten, oppmerksomhetsplikten og lovpålagte samarbeidsavtaler, må tas inn i tannhelsetjenesteloven.

Last ned pdf av NTFs høringssvar her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Støtte fra andre aktører

En rekke andre, viktige aktører støtter NTFs syn og har tatt til orde for en bedre inkludering av tannhelsetjenesten i sine høringssvar. Under finner du noen utsnitt fra noen av disse høringssvarene.

Barneombudet
«Departementene har foreslått at tannhelsetjenesten ikke skal omfattes av endringene her. Hovedargumentet er at tannhelsetjenesten er regulert annerledes enn de andre velferds-tjenestene som forslaget omfatter. De viser blant annet til at en stor andel personer som mottar tjenester etter tannhelsetjenesteloven faller utenfor fordi det offentlige bare dekker utvalgte prioriterte grupper. Dette er et forslag vi ikke støtter.

Vi viser til at barn og unge er en prioritert gruppe og får dekket tannhelsebehandling av det offentlige. Det at andre grupper ikke dekkes, kan ikke bety at barn og unge ikke skal omfattes av reglene om samarbeid og samordning. Det er et moment som ikke bør tillegges særlig vekt her, spesielt siden forslagene i høringsnotatet først og fremst er rettet mot barn og unge. Her må hensynet til barns beste og unge derfor veie tyngre. Barneombudet vet at for noen barn, for eksempel de som lever med vold og omsorgssvikt, er tannhelsetjenesten viktig for å avdekke og følge opp barnet.

Tannhelsetjenesten bør også omfattes av plikten til å samarbeide utover enkeltbarn, slik at kravene om systemer og rutiner også vil være knyttet til deres arbeid. Her viser vi til høringssvaret fra Den norske tannlegeforening for en mer utfyllende begrunnelse.

Vi foreslår derfor at en del av pliktene til samarbeid også lovfestes i tannhelsetjenesteloven. Det som bør lovfestes er

  • plikt til å samarbeide om enkeltbarn
  • en tydeligere plikt til å følge med og fange opp barn som har behov for hjelp fra flere tjenester
  • plikt til å samarbeide utover enkeltbarn når det er nødvendig for å oppfylle lovpålagte oppgaver
  • plikt til å medvirke i utarbeidelsen av individuell plan
  • bestemmelser om barnets beste og barns rett til å bli hørt bør også tas inn

Vi har sett at dersom lovendringene om å gjøre tannhelsetjenesten til en del av det kommunale ansvaret etter helse- og omsorgstjenesteloven trer i kraft, vil samarbeidspliktene som gjelder etter helse- og omsorgstjenesteloven automatisk gjelde for kommunale- og fylkeskommunale tannhelsetjenester. Men det er nå ikke noe vedtak om når dette skal skje, og om det skal skje. Dette antar vi har sammenheng med prosessene rundt kommune- og regionsreformen. På bakgrunn av dette, fremstår det underlig om ikke endringene gjøres i tannhelsetjenesteloven også».

Helsedirektoratet
«Vi savner at høringsnotatet inkluderer lovregulering av tannhelsetjenesten. Det er et stort behov for samordning mellom tannhelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten og øvrige velferdstjenester til utsatte barn og unge med sammensatte behov. Vi viser til utdypende omtale av tannhelsetjenesten under punkt 5 i høringssvaret.»

Helsedirektoratets høringssvar inneholder et helt kapittel (punkt 5) om tannhelsetjenesten.
Klikk her for å laste ned høringssvaret Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Redd Barna
«Redd Barna er bekymret for at tannhelsetjenesteloven er utelatt i forslagene om regelverksendringer. Tannhelsetjenesten møter barn og unge ofte og jevnlig, og kan ha en viktig rolle i å oppdage tegn på at barn er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt. Redd Barna henviser til og støtter høringsinnspillet fra Den norske tannlegeforening, og vil særlig fremheve at samarbeidsplikten og oppmerksomhetsplikten må tas inn i tannhelsetjenesteloven».

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
«Forslagene i høringsnotatet omfatter ikke tannhelsetjenesten. Departementene viser til at tannhelsetjenesten på enkelte områder er annerledes regulert enn de andre velferdstjenestene som høringsnotatet omhandler. Det legges vekt på at en stor andel personer som mottar tjenester etter tannhelsetjenesteloven, faller utenfor det offentliges ansvar fordi fylkeskommunens ansvar etter loven bare dekker utvalgte prioriterte grupper. Det fremgår imidlertid at barn og unge er en slik prioritert gruppe etter tannhelsetjenesteloven. Slik vi ser det er lovreguleringen av tannhelsetjenesten ikke til hinder for at virksomheter som yter tannhelsetjenester til barn og unge kan omfattes. Tannhelsetjenesten er viktig for barn og unges velferd. Andre velferdstjenester bør ha plikt og rett til å samarbeide med tannhelsetjenesten for å sikre at barnet får nødvendig tannhelsetjeneste. Tannhelsetjenesten kan videre fange opp behov barn og unge kan ha for andre velferdstjenester. Av disse grunner mener Bufdir tannhelsetjenesten bør omfattes av forslaget om samarbeidsbestemmelser».

Sykepleierforbundet
«Samarbeid med tannhelsetjenesten bør også reguleres. Tannhelsetjenesten er sentral for mange barn med særlige behov, har en viktig rolle i avdekking av vold og overgrep mot barn, og er også en viktig samarbeidspartner for bla. helsestasjon- og skolehelsetjenesten.»

Høringsnotat og samtlige høringssvar finner du på regjeringen.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 6. november 2020