Oppdateringer - Covid-19

Helsedirektoratet har kommet med to nye oppdateringer i sine anbefalinger til tannhelsetjenesten. Myndighetene har også strammet inn i de nasjonale smittetiltakene. I tillegg har NTF utarbeidet en plakat med informasjon om gjeldende regler rundt karantene og hjemmeisolasjon.

Etter de siste ukers økning i smittetallene og regjeringens pressekonferanse i dag, 5. november, har Helsedirektoratet informert NTF og tannhelsetjenesten om at det ikke er planlagt andre nasjonale innstramminger enn de regjeringen har annonsert i dag. De sier videre at de helsepersonell har et ekstra ansvar, også som privatpersoner, og at det er viktig at man er nøye med å følge tiltakene. Det forventes dessuten at man holder seg oppdatert om smitteverntiltak gjennom regjeringens og helsemyndighetenes pressekonferanser og kommunikasjonskanaler.

Det gjelder også dersom det innføres lokale tiltak i regioner med stor smittespredning, og vi vil påpeke at kommuneoverlegen kan beslutte strengere smittevernsregler enn Folkehelseinstituttet, basert på lokale forhold. Hvis det oppstår usikkerheter og/eller tvilstilfeller ber vi deg ta kontakt med kommunelegen for spørsmål knyttet til Covid-19 og karantene for helsepersonell.

For mer informasjon om retningslinjer for helsepersonell se www.fhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. og www.helsedirektoratet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Plakat om karantene og hjemmeisolasjon - Hva gjelder?

NTF har utviklet en oversikt over hva som gjelder av karantene og hjemmeisolasjon i kontakt med smittede og/eller symptomer på Covid-19.

Last ned pdf av plakaten her , 107.4 kB, åpnes i nytt vindu. (NB: plakaten er oppdatert 12. november)

Vi minner om at helsepersonell som opprettholder basalt smittevern er unntatt fra karanteneplikten hvis man har vært i kontakt med smittede pasienter.

Basalt smittevern inkluderer bl.a. benyttelse av følgende beskyttelsesutstyr:

  • kirurgisk munnbind (type II eller IIR)
  • beskyttelsesbriller/visir ved fare for sprut av infeksiøst materiale
  • hansker
  • plastforkle ved fare for sprut av infeksiøst materiale
  • Arbeidstøy som benyttes i klinisk arbeid i tannhelsetjenesten, bør ha korte ermer over albue, slik at det blir enkelt å vaske/desinfisere hender, håndledd og underarm.
Bilde

Endringene i anbefalingene til tannhelsetjenesten

1) Barn med restsymptomer kan møte til tannbehandling når allmenntilstanden er god

I anbefalingen Tannhelsetjenesten må iverksette tiltak og organisere driften slik at smittevernet blir ivaretatt Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. under Pasienthåndtering er dette satt inn;

Barn med restsymptomer (ikke nyoppståtte eller økende) som kan knyttes til en gjennomgått luftveisinfeksjon, kan møte på tannklinikk når allmenntilstanden er god eller tilbake til det som er normalt for dette barnet. Dette er nærmere beskrevet i:

Det er likelydende med FHIs oppdaterte råd til tannhelsetjenesten.

2) Helsetjenester som tibys barn og unge bør opprettholde normal drift under koronapandemien

Helsedirektoratet er i oppdrag 171 bedt om å ivareta hensynet til barn og unge i relevante veiledere. Det er satt inn likelydende anbefalinger i veilederne, og disse finnes igjen i Tannhelsetjenesten bør ha en tilnærmet normal aktivitet ved tannklinikkene Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Helsetjenester som tilbys barn og unge bør opprettholde normal drift under koronapandemien, samtidig som grunnleggende smitteverntiltak overholdes.

Ved behov for midlertidig stenging av tjenester som følge av smitteutbrudd må det i forkant gjøres en vurdering av om tiltaket er nødvendig, forholdsmessig og medisinskfaglig begrunnet.

Tannhelsetjenesten har ansvar for å kartlegge og vurdere hvem som har behov for tilbud dersom tjenesten må redusere åpningstider, eller midlertidig stenge ned som følge av smitteutbrudd.

Det er viktig å være oppmerksom på at barn og unge som under normale forhold ikke vil være utsatt, nå kan oppleve problemer som en konsekvens av pandemien.

Spørsmål?

For spørsmål knyttet til karantene og hjemmeisolasjon - kontakt kommunelegen

For mer informasjon om retningslinjer for helsepersonell se www.fhi.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. og www.helsedirektoratet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 12. november 2020