Tannhelse i partienes utkast til partiprogram

Bilde

Forsidene partiprogram for Ap, Venstre, Sp og Høyre

Flere av de politiske partiene har nå offentliggjort førsteutkastet til partiprogrammene de ønsker å gå til valg på i 2021. Det er gledelig å se at de fleste partiene vier tannhelse større plass enn tidligere. Et stort unntak her er Venstre, som ikke har nevnt tannhelse ett eneste sted i sitt utkast til program.

Utkastene skal nå ut på høring i partiorganisasjonene og vil vedtas på partienes landsmøter til våren.

Her er en liten oversikt over hva som blir sagt om tannhelse i de ulike programmene:

Høyre

Høyre har viet tannhelse mer plass i årets utkast enn de har gjort i tidligere partiprogram. De skriver at det har skjedd store fremskritt i den norske tannhelsen de siste 30 årene, og at befolkningen i dag har vi en god tannhelse.

Konkrete tannhelsepunkter i Høyres program:

 • Videreføre dagens organisering av tannhelsetjenesten.
 • Videreføre ordningen med gratis tannlege inntil fylte 18 år og redusert pris frem til 20 år.
 • Sørge for gode tannhelsetjenester og gode offentlige støtteordninger for sårbare grupper.
 • Ikke gi offentlig støtte til tannhelsetjenester som kun har kosmetiske formål.
 • Innføre fritt behandlingsvalg i tannhelsetjenesten for mennesker som får tannlege dekket av det offentlige.

Last ned Høyres utkast til partiprogram Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


Senterpartiet (Sp)

Sp har gitt kapittelet om helse og omsorg undertittelen «forebygging framfor reparasjon» og skriver at de vil ha et sterkt offentlig helsevesen og en sammenhengende og samarbeidende helsetjeneste. De ønsker en klarere prioritering av folkehelse og forebygging, og en tydeligere avgrensning av hvilke tilbud det offentlige skal og ikke skal ha ansvar for. For første gang har de også inkludert et eget punkt om å begrense tannbehandling i utlandet.

Når det gjelder tannhelse har Sp inkludert følgende tre punkter

 • At tannhelse fremdeles skal være et fylkeskommunalt ansvar.
 • Styrke ordningen hvor særskilte grupper får støtte til tannbehandling etter lov om folketrygd.
 • Iverksette tiltak for å begrense nordmenns bruk av tannbehandling i land med høy risiko for spredning av resistente bakterier.

Last ned pdf av SPs utkast til partiprogram Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


Miljøpartiet de grønne (MDG)

MDG knytter helse til miljø i utkastet til partiprogram som ble publisert i mai. I utkastet skriver MDG blant annet at "alt for mange lever liv med et uønsket høyt tempo og forventninger de ikke klarer å møte. En god del av dette kan politikere bidra til å løse gjennom tilrettelegging og såkalt “dulting”". De skriver også at "den største trusselen mot lange og gode liv i framtida er natur- og klimakrisa. God miljøpolitikk er også god helsepolitikk".

Under programpost 46 «Nære helsetjenester» har tannhelse fått tre punkter:

 • Utjevne sosial ulikhet i oral helse ved å styrke og utvide stønadsordningene for nødvendig tannhelsetjenester.
 • Bygge ut det tilrettelagte tannhelsetilbudet til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannlegebehandling.
 • Trappe opp satsingen på e-helse også for tannleger for å sikre bedre samhandling med den øvrige helsetjenesten.

Les MDGs utkast til program Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


Venstre

Tannhelse er ikke nevnt i Venstres utkast til partiprogram, men de skriver følgende om helse:

"Selv i verdens rikeste land har vi ikke bunnløse ressurser. Kombinasjonen av en aldrende befolkning og utviklingen av stadig dyrere behandlingsalternativer gjør at riktige prioriteringer er avgjørende. Forebyggende helsearbeid som gjør at vi unngår å måtte behandle, er derfor kjernen av vår helsepolitikk. Det beste helsetilbudet oppnås i samspill mellom offentlig, privat og ideell sektor og som er godt lokalt forankret. Oppnår vi det, kan vi levere et godt tilbud som gir flere friheten til å leve livet på egne betingelser".

Last ned utkastet til Venstres partiprogram Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


Arbeiderpartiet (Ap)

Ap la frem til utkast til partiprogram 25. september - les mer om dette i egen nettsak

Last ned Aps programutkast Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


Øvrige partier:

 • Kristelig folkeparti (Krf) – utkast til partiprogram kommer i november
 • Rødt - dato ikke annonsert
 • Fremskrittspartiet (Frp) - dato ikke annonsert
 • Sosialistisk Venstreparti (SV) - dato ikke annonsert
Sist oppdatert: 9. oktober 2020