Regjeringen svekker pasientenes rettigheter med de foreslåtte endringene i folketrygdloven

Bilde

Torsdag 8. oktober var NTF på høring om regjeringens forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22, og forslag til forskrift om direkte oppgjør. NTF stilte seg kritiske til endringene, samt etterlyste en helhetlig gjennomgang av stønadsregelverket.

Spesielt ble kravet om direkteoppgjørsavtale for utløsning av trygderefusjon kritisert. Presidenten slo fast at avtale om direkte oppgjør har vært en ren service for pasientene, og at trygdestønad for tannbehandling fortsatt bør være en pasientrettighet uavhengig av om behandler har direkteoppgjørsavtale eller ikke. NTF mener at endringsforslaget innskrenker pasientens frie valg av behandler da det i områder med få tannleger vil kunne bli vanskelig å velge en behandler med direkteoppgjørsavtale.

De siste årene har vi sett urimelige tilbakebetalingskrav på grunn av rene formalfeil der det er enighet om at pasienten har fått oppfylt sine rettigheter og ingen feilutbetaling er foretatt. Mange opplever også forvaltningens veiledning som lite konsistent og ulik for like tilfeller. Uklart regelverk og urimelige tilbakebetalingskrav har medført frykt blant tannleger for å inngå direkteoppgjørsavtaler og å bruke stønadsregelverket. NTF frykter derfor at mange tannleger fremover vil vurdere å si opp avtalen, og har foreslått en gjennomgang av selve regelverket og endring/presisering av folketrygdloven for å sikre at tilbakebetalingskrav begrenses til de tilfellene der folketrygden misbrukes.

De foreslåtte lovendringene er i NTFs øyne vanskelige å praktisere i tannhelsetjenesten. Regelverket er også svært vanskelige å forstå for pasientene, og pasientene vet ikke om de har krav på stønad eller ikke før de har vært hos tannlegen for undersøkelse. Forslagene vil dessuten kunne medføre at pasienter må bytte behandler midt i et behandlingsløp for å få refusjon de har krav på. Dette vil være en uholdbar løsning både for pasient og tannlege, og vil påføre pasientene ekstra utgifter.

Dersom myndighetene legger bedre til rette for elektronisk innlevering, også for refusjonskrav fra pasienter, vil de ønskede mål om effektivisering kunne nås uten tvang om å inngå direkteoppgjørsavtale.

Høringen ble gjennomført digitalt, og NTF var representert ved president Camilla Hansen Steinum og advokat Dag Kielland Nilsen.

Mer informasjon:

Sist oppdatert: 8. oktober 2020