NTF på høring om lindrende behandling og omsorg

Bilde

Skjermdump Stortingets nett-TV

Onsdag 30. september deltok NTF på høring om Stortingsmelding 24 (2019-2020) "Lindrende behandling og omsorg - Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve ". President Camilla Hansen Steinum representerte NTF sammen med fagsjef Kirsten Ahlsen. 

Høringen kan sees i opptak på www.stortinget.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. (NTF kommer i del 2/2 ca 1:22 ut i sendingen)

Den nye Stortingsmeldingen bygger på NOU 2017:16 "På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende", og skal bidra til å styrke lindrende behandling og omsorg, samt sikre at alle pasienter ivaretas på en helhetlig måte for å få best mulig livskvalitet og økt grad av valgfrihet ved livets slutt.

Stortingsmeldingen legger vekt på en tverrfaglig, systematisk kartlegging og oppfølging av fysiske behov, noe som fordrer planlegging, kompetanse og kommunikasjon og samhandling mellom de ulike tjenestene. Det er en utfordring at ikke alle som har behov for det, får tilbud om lindrende behandling og omsorg i dag. Regjeringen har gjennom endringer i helse- og omsorgstjenesteloven stilt krav om at kommunene skal ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor og helsesykepleier, ergoterapeut og psykolog. NTF savner en beskrivelse av rollen som samarbeidspartner tannlegen og annet tannhelsepersonell bør ha i et sammenhengende pasientforløp slik at pasientenes orale helse også blir ivaretatt.

Alvorlig syke mennesker kan ha smerter i munn og hals, samt munntørrhet. Ernæring, oral helse og sansetap hos mennesker med behov for lindrende behandling er viktig å observere og følge opp. Personell i helse- og omsorgstjenesten bør ha kompetanse om forebygging og behandling av ernæringsutfordringer og vekttap. For disse pasientene er ivaretakelse av god oral helse en helt sentral problemstilling og et godt munnstell kan forebygge og spare disse pasientene for mye lidelse. Det er ofte enkle tiltak som skal til for å gi dem en opplevelse av lindring og velvære.

Ivaretagelse av den orale helsen må prioriteres hos denne pasientgruppen, og oppfølgingen bør integreres i et helhetlig tilbud som inkluderer både helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Den fylkeskommunale offentlige tannhelsetjenesten (DOT) har ansvar for å tilby gratis tannhelsetjenester til noen grupper eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. Mange som mottar lindrende behandling og omsorg omfattes av dette. DOT bør derfor være en naturlig samarbeidspartner.

Det er positivt at oral helse i noe grad er omtalt i Stortingsmeldingen, men det mangler en beskrivelse av rollen tannlegen og annet tannhelsepersonell bør ha i et sammenhengende pasientforløp slik at man sikrer at den orale helsen blir ivaretatt.

Les hele NTFs innspillsnotat , 160.3 kB, åpnes i nytt vindu. (pdf)

Mer informasjon om Stortingsmeldingen finner du på www.stortinget.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

NTF deltar også i to Stortingshøringer 8. oktober:

Sist oppdatert: 7. oktober 2020