Oppdatert informasjon om tidsregistrering i KUHR

NTF har mottatt informasjon fra Helsedirektoratet om de planlagte endringene i regelmotoren i det elektroniske oppgjørssystemet - KUHR.

Sommeren 2019 varslet Helsedirektoratet at det ville gjennomføres endringer i regelmotoren i det elektroniske oppgjørssystemet - KUHR. Av ulike årsaker er dette bli utsatt en rekke ganger, men dette vil nå gjennomføres 1. oktober 2020.

Endringene som nå trer i kraft har fungert på de andre helserefusjonsområdene i flere år, og hensikten er å bidra til at behandler/tjenesteyter leverer korrekte oppgjør.

Følgende informasjon om endringene har kommet fra Helsedirektoratet:

Endringer som vil bli gjort i regelverksmotoren/KUHR:

 • Det innføres en regel som registrerer starttidspunktet for den behandling som innsendt regning gjelder. Derpå vil systemet undersøke om neste innsendte regning inneholder en takst som tilsier tidsbruk, uavhengig av om taksten har fastsatt krav til minimumtidsbruk. Dersom neste regning har starttidspunkt som kommer i konflikt med tidskrav for de takster regningen inneholder, så vil siste regning avvises.
 • Samtidig innføres det også en regel som gjør at KUHR ikke vil godta at en behandler har to regninger på samme tidspunkt dersom takstene har et tidskrav.

Hva betyr dette i praksis?

Noen takster for stønad fra folketrygden til tannbehandling har et eksplisitt tidskrav:

 • Takst 5: Omfattende etterkontroll
  Taksten er basert på et tidsforbruk på mer enn 10 minutter.
 • Takst 101: Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling
  Taksten forutsetter et tidsforbruk på minimum 20 minutter. Ved tidsbruk ut over 40 minutter kan taksten repeteres en gang per dag for samme person.
 • Takst 501: Behandling av marginal periodontitt
  Bruk av takst 501 forutsetter en tidsbruk på minimum 30 minutter. Ved tidsbruk på 30 til 59 minutter kan taksten brukes en gang. Ved tidsbruk på 60 minutter eller mer i samme behandlingsseanse kan taksten repeteres for hvert 30 minutt behandlingen pågår
 • Takst 604e: Spesielt krevende behandling ved LKG/craniofaciale lidelser utført av sentraliserte LKG-team
  Taksten er basert på et tidsforbruk på 45 minutter

I tillegg har en mange takster for stønad fra folketrygden til tannbehandling et implisitt tidskrav, f.eks.:

 • 200-takstene (konserverende og endodontisk behandling) der arbeidsgangen for å legge en ferdig fylling krever noe tid, men hvor en i regelverket ikke har lagt inn noe tidskrav
 • pP den annen side vil f.eks. tnr 423; Tillegg for materiale for vevsregenerasjon eller tillegg for bentransplantasjon ved kirurgisk innsetting av tannimplantat ikke ha noe tidskrav i seg, fordi dette er en materialkostnad

For behandlerne medfører dette følgende:

 • KUHR undersøker starttidspunktet for den behandling enkeltregningen gjelder, og regner tiden fra det starttidspunktet som er oppgitt. NB! En regning kan inneholde flere takster, f.eks.:
  • En regning kan f.eks. inneholde takstene 501, 502 og 6, som blir godtatt av regelverksmotoren/KUHR
  • Hvis derimot behandler sender en regning starttidspunkt kl. 12:00 med tnr 501, og så en regning med starttidspunkt før kl. 12:30 med takstene 502 og 6 på f.eks. samme pasient, så vil siste regning avvises
 • For behandler betyr dette at korrekt starttidspunkt for behandling må oppgis på den regning som sendes for elektronisk oppgjør
 • Tidskravene som er satt for de ulike takstene må overholdes, ellers avvises regning som kommer i konflikt med tidskrav

For både kjeveortopeder og universitetene er regelverket for stønad fra folketrygden til behandling slik at disse kan utløse takster på ulike pasienter samtidig. Dette er det tatt hensyn til i regelverksmotoren/KUHR når det gjelder regninger fra disse behandlerne, noe som medfører at disse brukerne også skal føre korrekte tidspunkt for når behandling starter på sine regninger.

Når det gjelder hvordan de ulike leverandørene håndterer dette i sine elektroniske pasientjournaler (EPJ), så må behandlerne henvende seg til sin EPJ-leverandør om hvordan de skal kunne sende inn sine oppgjør iht. de krav som settes i KUHRs regelverksmotor. Helsedirektoratet har fortløpende orientert EPJ-leverandørene om hva som kreves, og har også utsatt fristen for innføring flere ganger for at EPJ-leverandørene skulle kunne få et laget et enkelt brukergrensesnitt for sine brukere.

 

NTF har vært i dialog med Opus som arbeider med å gjøre de tilpasningene som må gjøres i journalprogrammet. Ny versjon av Opus skal være ferdig i midten av september. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når det er klart. Følg med på i NTFs kommunikasjonskanaler for oppdatert informasjon.

Sist oppdatert: 31. august 2020