Frist for tidsregistrering av krav om trygderefusjon ytterligere utsatt

logo helsedirektoratet

Helsedirektoratet avventer innføring av tidsregistrering av krav om trygderefusjon. Fristen ble i første omgang utsatt til 1. mai, men er nå utsatt ytterligere til 1. august.

Vi har mottatt følgende informasjon fra Helsedirektoratet:

Pga. den oppståtte situasjonen ifm. covid-19 smitte i befolkningen, utsatte Helsedirektoratet innføring av tidsregistrering av krav om trygderefusjon ved direkte oppgjør. I første omgang satte ble ny frist satt til 1. mai 2020.

Pr. d.d. er smittesituasjonen slik at en har innført følgende anbefalinger for aktiviteten i tannhelsetjenesten:

  • tannhelsetjenesten er i en opptrappingsfase fra 20.4.20, og det forventes høyere aktivitet i tannhelsetjenesten med flere konsultasjoner enn i fasen fra 12.3.20-20.4.20
  • den gradvise opptrappingen av aktivitet på tannklinikkene må ta høyde for oppdaterte scenarier fra Folkehelseinstituttet (FHI)
  • dette betyr at tannhelsetjenesten må prioritere akutt behandling, behandling og oppfølgning av pasienter med spesielle behov , der behandlingen bør ta sikte på å minimere behovet for snarlig oppfølging

Tannhelsetjenesten bør inntil videre prioritere ned:

  • ordinære recallundersøkelser og kontroller
  • estetisk behandling
  • behandling av mindre karieslesjoner og milde former for periodontitt
  • oppstart av større og mer omfattende behandling (inkl. protetisk og kjeveortopedisk behandling) som kan vente

Dette medfører at aktørene i tannhelsetjenesten må fortløpende forholde seg til situasjonen ut fra oppdaterte scenarier fra FHI.

Pga. stor informasjonsflyt til tjenesten, så avventer vi innføring av tidsregistrering av krav om trygderefusjon ved direkte oppgjør til 1.august 2020.

  • NB! Med mindre det opptrer en dramatisk endring i smittesituasjonen for covid-19, så regner Helsedirektoratet ikke med at det blir ytterligere utsettelser etter 1.august 2020
  • aktørene bes derfor gjøre nødvendige tiltak for at denne fristen overholdes
  • Helsedirektoratet følger situasjonen nøye, og vil fortløpende være i kontakt med de ulike aktørene


Bakgrunn

Helsedirektoratet sendte i juli 2019 et brev til NTF med varsel om at de ville innføre tidsregistrering ved innsending av krav til folketrygden, altså at dato og klokkeslett for behandling skal fremkomme på regningene som sendes inn.

2. januar kom et brev fra Helsedirektoratet hvor det sto at endringene ville bli innført f.o.m. 1. februar. Det oppsto usikkerhet rundt prosessen og hvordan dette skal gjøres i praksis. NTF var i kontakt med Helsedirektoratet og ba om at endringene burde utsettes til alt det tekniske er på plass, og at påleggene lar seg gjennomføre på en grei måte. NTF fikk aksept for dette, og Helsedirektoratet utsatte fristen for dette til 1. april 2020.

Grunnet den esktraordinære situasjonen vi befinner oss i ble altså fristen først utsatt til 1. mai, og så på nytt til 1. august.

Sist oppdatert: 29. april 2020