Hvordan søke om kompensasjon for foretak med omsetningssvikt?

Den varslede kompensasjonsordningen med driftstilskudd til dekning av uunngåelige faste kostnader er nå etablert. NTF fikk gjennomslag for at tannleger må komme med i gruppen av virksomheter som ble pålagt stengning av myndighetene. Tannleger slipper derfor egenandel og kan få opptil 90 % dekning av faste uunngåelige kostander. Her finner du informasjon om hvordan man kan søke kompensasjon.

Tannleger kan søke kompensasjon i ordningen etter følgende oppskrift:

omsetningsfall (i %) x faste kostnader per måned x 0,9

Søknad om kompensasjon gjøres i nettportalen kompensasjonsordning.no Lenke til et annet nettsted.. Det er utarbeidet veiledere og informasjon om ordningen i nettportalen. Regnskapsfører og revisor vil kunne bistå med søknad.

Ordningen gjelder kun uunngåelige faste kostnader som kan føres på bestemte poster i næringsoppgaven. Kostnadene periodiseres, og oppgis uavhengig av når fakturaen betales:

  • 6300 (leie av lokaler)
  • 6340 (lys, varme)
  • 6395 (renovasjon, vann, avløp, renhold mv.)
  • 6400 (andre leiekostnader)
  • 7000 (fremmed tjeneste (regnskap/revisjon/rådgivning o.l.)
  • 6995 (kontorkostnader - bl.a. til el. kommunikasjon som inkluderer kostnader til privat bruk)
  • 7040 (forsikring og avgifter på transportmidler)
  • 7490 (kontingenter)
  • 7500 (forsikringspremie)
  • Netto renteutgifter

Uunngåelige lønnskostnader

Regjeringen jobber fortsatt med å avklare noen problemstillinger i ordningen, og vil komme tilbake med løsninger på disse i neste søknadsrunde der det er mulig. Dette gjelder blant annet kompensasjon for uunngåelige lønnskostnader. Dette vil etter NTFs syn gjelde for lønnsutgifter til tannlegen som har utført akutt hjelp, samt hjelpepersonell som må være tilstede for å ivareta smittevernhensyn.

NTF er dessuten av den oppfatning at særavgifter som tannhelsetjenesten er pålagt og avgifter som er faste avgifter som er helt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift og dermed god pasientsikkerhet og kvalitet i tjenesten regnes som faste uunngåelige avgifter for tannlegevirksomheter og kan innrapporteres i kompensasjonsordningen. Eksempler på dette er: avgift til Norsk pasientskadeerstatning (forsikring), avgifter til Norsk Helsenett (elektronisk kommunikasjon), lisenser til journalprogram og sms-tjenester (elektronisk kommunikasjon). Dette gjelder også avgifter til årlige nødvendig service på utstyr og kontroll av elektromedisinsk utstyr mm. NTF har sendt en henvendelse til Finansdepartementet om dette.

Det blir eventuelt mulig å korrigere dette i en senere søknad når dette er avklart.

For mer informasjon se også informasjonssiden for korona / juridiske råd

Sist oppdatert: 23. april 2020