Forsiktig oppstart i tannhelsetjenesten fra 20. april

Regjeringen besluttet 7. april at det etter hvert skal settes i gang en gradvis opptrapping av drift i helsetjenesten. Dette omfatter også tannhelsetjenesten. Helsedirektoratets nåværende anbefalinger gjelder foreløpig til 20. april 2020.

Opptrappingen skal foregå forsiktig og i kontrollerte former. Sykehusene skal etter påske forberede for gradvis oppskalering til normalisering av drift og kommunene på å gjenopprette ordinær aktivitet i helse- og omsorgstjenesten. Dette gjelder også tannhelsetjenesten. Oppskaleringen må ta høyde for oppdaterte scenarier fra Folkehelseinstituttet (FHI). En gradvis opptrapping av aktivitet forutsetter at smitteverntiltak kan gjennomføres som anbefalt av FHI.

Arbeidet med revisjon av anbefalinger til tannhelsetjenesten
I tannhelsetjenesten ligger de faglige anbefalingene for smittevern fra 2018 fast. Disse har, sammen med FHIs råd av 12. mars og Helsedirektoratets anbefalinger av 26. mars, vært styrende for aktiviteten i tannhelsetjenesten den siste måneden.

Både FHIs råd og Helsedirektoratets anbefalinger skal nå gjennomgås og eventuelt oppdateres/presiseres, slik at de er i tråd med regjeringens beslutning om en gradvis opptrapping av drift i helsetjenesten. Forutsetningen er at de smitteverntiltak som blir anbefalt av FHI, kan gjennomføres.
NTF har gitt en rekke innspill til Helsedirektoratet, og vi har løpende dialog om det pågående arbeidet med nye anbefalinger. Det er viktig at disse anbefalingene er tydelige og konkrete, og at de inneholder alt som omhandler bruk av smittevernutstyr, prioritering av behandling som kan utføres og øvrige tilpasninger som tjenesten eventuelt må gjennomføre.

Når kommer de nye faglige anbefalingene?
Helsedirektoratet jobber for fullt med oppdateringene og et utkast skal foreligge senest fredag 17. april. Det betyr at de nye faglige anbefalingene antagelig ikke vil foreligge før 20. april.

Det er likevel mulig å starte forsiktige forberedelser. De generelle anbefalingene om å holde avstand og at mange mennesker ikke skal være samlet på ett sted vil gjelde. For mange vil det bety at klinikkhverdagen må organiseres på en litt annen måte enn vi er vant til.

Helsedirektoratet har bedt fylkestannhelsesjefene om å forberede seg på at det kan komme krav om at de tannklinikkene som tar imot mistenkt smittede og smittede pasienter, skal forbeholdes denne pasientgruppen alene, med mindre det er gjort fysiske tilpasninger som ivaretar krav om bedre isolering av pasienter med smitte. Det betyr også at den offentlige tannhelsetjenesten fortsatt skal ha ansvar for disse pasientene, og at de ikke skal behandles i privat tannhelsetjeneste.

Tannhelsepersonell i risikogrupper
Helsedirektoratet minner dessuten om denne anbefalingen:
Tannhelsepersonell som behandler pasienter med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet koronasmitte bør være personer som ikke selv har kroniske sykdommer som kan gjøre dem ekstra utsatte for alvorlig sykdomsforløp ved eventuell smitte. Personell som er gravide bør skjermes ut fra et føre-var prinsipp.

Les mer på www.helsedirektoratet.no Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Sist oppdatert: 15. april 2020