Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding
Tannhelsetjenesten omfattes ikke av nedstengningen som følge av mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene

Helsedirektoratet har meddelt NTF at tannhelsetjenesten ikke omfattes av nedstengningen som følge av situasjonen med mutert virus i Nordre Follo og nabokommunene. Virksomhetene må gjøre sine egne vurderinger og tilpasse aktiviteten i tråd med myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på informasjon fra myndighetene samt følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon. NTF er i kontakt med Helsedirektoratet, følger situasjonen nøye og vil videreformidle informasjon som er relevant for tannhelsetjenesten.

Lukk melding

Organisering av tilbud om akutt tannbehandling til befolkningen

koronavirus, Foto: CDC, Alissa Eckert

Helsedirektoratet sendte lørdag 14.mars ut en anmodning til Den offentlige tannhelsetjenesten og Det odontologiske fakultet ved UiO om å etablere et tilbud for akuttbehandling til befolkningen under den pågående Covid-19 pandemien. Helsedirektoratet understreker at det likevel er de gjeldende råd og anbefalinger fra myndighetene som gjelder helt til annen beskjed kommer. Det innebærer at befolkningen skal ha et tilbud om nødvendig akuttbehandling, dvs. øyeblikkelig hjelp, smertelindring og infeksjonsbehandling. Målet er å bidra til å hindre smittespredning og avlaste resten av helsetjenesten.

NTF har gitt uttrykk for at vi støtter den skisserte løsningen fra helsemyndighetene. I anmodningen foreslås det at tilbudet kan organiseres i et samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og f.eks. privat tannhelsetjeneste, universitetsklinikker, kompetansesentre eller spesialisthelsetjenesten og tilpasses de lokale forhold.

NTF støtter dette. Vi er helt klare på at tilbudet bør organiseres i et samarbeid mellom alle i tannhelsetjenesten, også de private tannlegene, men organiseres av Den offentlige tannhelsetjenesten i fylkene. Det aller viktigste er at det snarest mulig kommer på plass et tilbud som kan ta seg av behandling av pasienter som er smittet eller mistenkt smittet.

Denne løsningen vil sikre alle pasienter tilgang på et adekvat tannhelsetilbud og en enhetlig praksis i tjenesten. Det vil også sikre tilstrekkelig tilgang på personlig smittevernutstyr for behandlerne – noe som nå er et stort problem spesielt i privat sektor, hvor alle konkurrerer om knappe ressurser. Når man får et slikt tilbud på plass, er det dessuten helt avgjørende at det avklares hvordan tannleger som ikke skal delta i ordningen, skal forholde seg.

NTFs medlemmer står klare til å bidra. Våre tannleger er høyt utdannet helsepersonell som også kan bidra til å løse andre oppgaver for å avlaste et potensielt overbelastet helsevesen.

Helsedirektoratet skriver i sitt brev at Folkehelseinstituttets råd og informasjon til helsepersonell, inkludert Råd til tannhelsetjenesten (se rådene på FHIs nettstedlenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu), skal være førende for tilbudet. Det gjelder også Helsedirektoratets anbefalinger knyttet til rådene som vil bli publisert på Helsedirektoratets nettsider.

NTF vil understreke at det foreløpig kun er en anmodning som har gått ut fra Helsedirektoratet. Vi vet at Den offentlige tannhelsetjenesten nå jobber med dette. NTF har oppfordret til dialog mellom ledelsen i Den offentlige tannhelsetjenesten og lederne av NTFs lokalforeninger, og vi vil bestrebe oss på å få ut informasjon om de ulike ordningene så snart det foreligger noe mer.

Frem til en eventuell annen organisering av tilbudet om akutt behandling til befolkningen er på plass, er det de gjeldende råd og anbefalinger som gjelder. Det betyr at tannleger som helsepersonell, også de privatpraktiserende, skal tilby nødvendig akuttbehandling, dvs. øyeblikkelig hjelp, smertelindring og infeksjonsbehandling, til sine pasienter. Vi anbefaler at alle gir pasientene god informasjon om hvor de skal henvende seg ved behov for akutt hjelp. Målet er å bidra til å hindre smittespredning og avlaste resten av helsetjenesten. Dette gjelder helt til annen beskjed kommer fra Helsedirektoratet.

Last ned pdf med Helsedirektoratets anmodning til DOT i fylkeskommunene

Sist oppdatert: 16. mars 2020