Hvilke rettigheter har praksiseiere og assistenttannleger med enkeltpersonforetak fra NAV, i disse koronatider?

Bilde

Foto: CDC, Alissa Eckert

Personer som har enkeltpersonforetak har ikke de samme rettighetene fra folketrygden som ansatte arbeidstakere. Dette gjør at både praksiseiere og assistenttannleger med enkeltpersonforetak er spesielt utsatt i den foreliggende situasjonen. Regjeringens foreløpige tiltakspakke innebærer ikke endringer i næringsdrivendes rettigheter fra folketrygden.

Permittering

Permitteringsreglene gjelder kun for ansatte, og omfatter ikke selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak.

De som har enkeltpersonforetak kan ikke bli permittert, og har følgelig heller ikke rett til dagpenger fra NAV ved arbeidsmangel på grunn av uforutsette hendelser som f.eks. koronavirus.

Dagpenger

Reglene om dagpenger ved arbeidsløshet fra NAV gjelder bare for ansatte, og omfatter ikke selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak.

De som har enkeltpersonforetak og mister jobben f.eks. på grunn av koronavirus, har følgelig heller ikke rett til dagpenger ved arbeidsløshet.

Sykepenger ved egen sykdom og ved pålagt karantene pga. koronavirus

Næringsdrivende har i utgangspunktet dårligere rettigheter fra NAV ved egen sykdom, enn ansatte. Vær imidlertid oppmerksom på at næringsdrivende tannleger i tillegg kan ha rettigheter fra sykehjelpsordningen for tannleger. Se mer om dette under.

Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra NAV fra den 17. fraværsdagen ved egen sykdom. Dette gjelder nå også ved pålagt karantene pga. koronavirus.

Det er så langt ikke gjort endringer for næringsdrivende de første 16 dagene med sykefravær eller karantene. Næringsdrivende bærer selv ansvaret for sitt inntektstap i denne perioden, med mindre de har tegnet tilleggsforsikring i NAV. Slik forsikring må være tegnet minst fire uker før arbeidsuførheten inntrer.

Selvstendig næringsdrivende har i utgangspunktet også lavere dekningsgrad enn arbeidstakere ved sykdom. For selvstendig næringsdrivende utgjør sykepengene 80 % av sykepengegrunnlaget opp til 6 x folketrygdens grunnbeløp (1G= 99 858 kr per 1. mai 2019).

Prosentsatsen regnes av maks 6G = 599 148 kr. 80% av 6G gir maksimalt 479 318 kr i sykepenger fra folketrygden. Ved delvis sykmelding kan sykepengene graderes fra 100 prosent og ned til 20 prosent.

Se NAVs nettsider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. for mer om vilkår og beregning av sykepengegrunnlag.

Alle tannleger kan i tillegg ha rett til å få dekket inntektstap, ut over det som dekkes av NAV, fra sykehjelpsordningen for tannleger, ved sykefravær ut over 14 dager. Næringsdrivende tannleger kan få dekket et inntektstap på totalt inntil ca. 1 079 000 kr fra NAV og sykehjelpsordningen, hvis de har hatt over 1,2 millioner i personinntekt i fjor.

Se mer om dette i NTFs saker om sykehjelpsordningen og Koronainformasjon til privatpraktiserende tannleger. (innloggede sider)

Sykeavbruddsforsikringer vil i tillegg gjelde som normalt og dekke driftsutgifter ved næringsdrivendes sykdom. Omsetningssvikt eller driftsutgifter dersom tannklinikken må stenge pga. korona, dekkes normalt ikke. Kontakt eget forsikringsselskap/tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu. om dette.

Omsorgspenger ved barns- og barnepassers sykdom, og ved stengte skoler og barnehager pga. koronavirus

Næringsdrivende har dårligere rettigheter enn ansatte også ved barns eller barnepassers sykdom.

Som selvstendig næringsdrivende kan du ha rett til omsorgspenger fra NAV fra den 11. dagen du er hjemme fra jobb. Hvis du er selvstendig næringsdrivende kan du nå bruke omsorgsdager også når du må være hjemme med barn fordi skole eller barnehage har stengt, selv om barn eller barnepasser ikke er syk.

Regjeringen har foreløpig ikke foreslått endringer for næringsdrivende de første 10 dagene. Næringsdrivende må selv dekke inntektstap pga. fravær denne perioden.

Regjeringen har foreløpig heller ikke foreslått en utvidelse av antall dager med omsorgspenger pga. koronavirus.

Følgende gjelder:

  • Når du har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, har du 10 omsorgsdager per kalenderår
  • Når du har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, har du 15 omsorgsdager per kalenderår
  • Når dere har avtale om delt bosted, får dere 10 eller 15 dager hver avhengig av hvor mange barn dere har
  • Hvis du er alene om omsorgen, dobles antall dager
  • Det er egne regler hvis barnet er kronisk sykt, ved alvorlig sykdom, sykehusinnleggelse mv.

Omsorgspenger ytes med 100 % av beregningsgrunnlaget for både ansatte og næringsdrivende opp til 6G. Se mer om utbetaling av omsorgspenger til næringsdrivende på NAV sine hjemmesider Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..Sist oppdatert: 15. mars 2020