Permittering av ansatte – hva gjelder?

Q&A

NTF får mange spørsmål om permittering av ansatte, og vil gi følgende informasjon om problemstillingene dette berører.

Gir koronaviruset rett til permittering?

Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at virksomheten skal kunne benytte permittering kreves det at det foreligger saklig grunn. Hvis det ikke er grunnlag for å permittere alle arbeidstakere, skal det foretas en saklig utvelgelse blant arbeidstakerne. Utvelgelsen må gjøres på bakgrunn av en helhetsvurdering. I vurderingen skal alle relevante momenter tas i betraktning, slik som ansiennitet, kompetanse og sosiale forhold. 

Krav fra myndighetene og/eller koronaviruset kan gi opphav til forhold ved klinikken som tilsier at det er grunnlag for å stenge eller redusere aktiviteten og dermed gi grunnlag for permittering.

Det kan være aktuelt med hel eller delvis permittering.

Hel permittering fritar arbeidstaker helt for arbeidsplikt. Delvis permittering betyr at arbeidstaker arbeider deler av sin stillingsprosent og er permittert resten.

Eksempler kan være at:

  • tannlegen er syk eller i karantene og dermed kan ikke sekretæren sysselsettes
  • bedriften ikke får levert nødvendig forbruksmateriell eller utstyr
  • bedriften ikke er i stand til å ivareta hygienekrav
  • det oppstår arbeidsmangel fordi pasientene uteblir

Permittering vil i slike tilfeller vanligvis gi rett til dagpenger fra folketrygden. Regjeringen har i sin tiltakspakke foreslått en reduksjon fra 15 til to dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering. Det vil føre til at bedrifter som opplever en midlertidig svikt i etterspørselen eller produksjonsforstyrrelser, kan få bedre likviditet ved å redusere kostnadene sine raskt. På den måten kan reduksjonen i antall lønnspliktdager ved permittering bidra til å unngå oppsigelser. Tiltaket vil være midlertidig.

(Regjeringen vil nå legge frem tiltakspakken i Stortinget, hvor den må ha flertall før tiltakene kan tre i kraft)

Les mer på NAVs nettside om permittering som følge av koronaviruset. Lenke til et annet nettsted.

Permittering vil være aktuelt for tannleger som har ansatte, eller er ansatt i eget AS. Tannlege som ikke har ansatte og driver som enkeltpersonforetak vil ikke kunne permittere seg selv.

Varsel om permittering

Ved permittering på grunn av uforutsette hendelser kreves 2 dagers varsel i forkant av permitteringen, mot 14 dager normalt. Årsaken til varslingspliktens lengde (koronavirus, uforutsett hendelse) bør fremgå av permitteringsvarselet.

  • Permitteringsvarselet skal videre være datert og angi varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og hvilke dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt. Permitteringsperioden kan være ubestemt.
  • Det skal fremgå hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering, og at arbeidsgiver på denne måten har gjort det som med rimelighet kan forventes. Det kan ikke stilles store krav til arbeidsgiver i denne situasjonen.

Varselet løper fra arbeidstidens slutt den dagen det gis.

Rett til dagpenger under permittering

Vanligvis jobber man som normalt i varslingsperioden. Varslingsperioden vil følges av en lønnspliktperiode. Etter denne perioden vil arbeidstaker vanligvis ha krav på dagpenger fra NAV.

Ventedagene for dagpenger er p.t. foreslått opphevet som et krisetiltak av regjeringen. Det er også foreslått å gjøre det lettere å få dagpenger, da kravet til arbeidstidsreduksjon senkes fra 50 til 40 prosent.

(Regjeringen vil nå legge frem tiltakspakken i Stortinget, hvor den må ha flertall før tiltakene kan tre i kraft)

For mer informasjon om rett til dagpenger under permittering, se Navs hjemmesider. Lenke til et annet nettsted.

Arbeidstakers plikt til å møte på jobb igjen.

Når angitt permitteringstid er over er arbeidstaker pliktet til å møte på jobb igjen. Når permitteringslengden er ubestemt, vil arbeidstaker måtte møte på jobb igjen i løpet av en til to dager når arbeidsgiver gir beskjed om det.

Vi vil også henvise til Akademikernes tekst på sine nettsider om deres utspill sammen med hovedorganisasjonene Unio og YS om tiltak for å minske skadevirkningene for berørte arbeidstakere. Lenke til et annet nettsted.

Se flere informasjonsartikler om koronasituasjonen på samlesiden www.tannlegeforeningen.no/korona Lenke til et annet nettsted.


Sist oppdatert: 15. mars 2020