Endring i tilskuddssatser til Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

logo NPE

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt nye tilskuddssatser til NPE for private helsetjenester. Endringene innebærer en gradvis økning for tannleger fra 15 000 i 2020 til 24 200 i 2025.

Endringene betyr at alle tannleger, inkludert spesialister, vil betale like mye tilskudd til NPE i 2025 og at alle tannleger, uavhengig av spesialitet, vil være i samme gruppe.

Departementet påpeker at endringene er gjort for å sikre at det er tilstrekkelig kapital i fondet for å dekke de framtidige utgiftene til pasientskadesakene fra dette området.

Endringene var på høring høsten 2019 og NTF var kritisk til de foreslåtte tilskudds-endringene. I høringssvaret påpekte vi blant annet at tilskuddene som nå etableres er for store og at vi er bekymret både for nyetablering av private tannhelsetilbud og tannhelsepersonellets oppslutning om ordningen. Vi mener også at det bør sterkt vurderes å overlate til staten å bære det finansielle ansvaret for historiske skadeårganger og ikke belaste fremtidens helsepersonell med dette. Ordningen slik den er i dag innebærer at en nyutdannet tannlege bærer ansvar for skader en pensjonert tannlege er ansvarlig for. Vi stiller oss kritiske til denne løsningen og mener at den er urimelig.

Forskriften med de nye tilskuddssatsene er vedtatt og gjelder fra 01.01.2020.

Mer informasjon:

Sist oppdatert: 3. februar 2020