Utsatt frist for tidsregistrering ved innsending av krav til folketrygden

logo helsedirektoratet

NTF har vært i dialog med Helsedirektoratet om tidsregistrering ved innsending av krav til folketrygden. Det har vært usikkerhet rundt prosessen og hvordan dette skal gjøres i praksis. Helsedirektoratet har nå bestemt at de utsetter fristen for dette til 1. april 2020. Det skal også lages informasjon til behandlere. Mer informasjon kommer så snart situasjonen er avklart, så følg med.

Bakgrunn

Helsedirektoratet sendte 8. juli 2019 et brev til NTF med varsel om at de ville innføre tidsregistrering ved innsending av krav til folketrygden, altså at dato og klokkeslett for behandling skal fremkomme på regningene som sendes inn. Dette for å sikre at krav om stønad for behandlinger som krever normert tidsbruk, er korrekte.

Etter dialog med journalleverandøren som flest tannleger benytter, Opus Systemer AS, viste det seg at det som Helsedirektoratet foreslo, ikke lot seg gjøre teknisk. Etter dette hørte vi ikke noe mer om saken før det på nytt kom et brev fra Helsedirektoratet 2. januar 2020.

Helsedirektoratet skriver blant annet følgende:

Innsending av regninger for trygderefusjon/direkte oppgjør reguleres gjennom mønsteravtale for direkte oppgjør (Mønsteravtalen) med tilhørende vedlegg.

Regelverket for direkte oppgjør har bl.a. følgende krav:

  • behandler/tjenesteyter skal sørge for at refusjonskrav etter direkte oppgjørsordning er i samsvar med den til enhver tid gjeldende lov, forskrift og avtale
  • behandler/tjenesteyter har ansvar for å dokumentere at fremsatte refusjonskrav etter direkte oppgjørsordning er korrekte og fremsatt innen avtalens frister
  • refusjonskravet skal fremsettes på en slik måte at kontroll av oppgjøret og grunnlaget for dette ikke vanskeliggjøres

Dette medfører at regningen foruten diagnose, takstnummer, pasientens fødselsnummer/d-nummer eller annen entydig identifikasjon i henhold til EØS-regelverket og avtale med konvensjonsland også må inneholde dato og klokkeslett for behandlingen.

Vi vil innføre følgende endringer i regelverksmotoren (KUHR) fom. 1. februar 2020:

  1. I KUHR innføres en regel som undersøker om neste regning inneholder en takst som tilsier tidsbruk, uavhengig av om taksten har fastsatt krav til minimumtidsbruk
  2. Regelverksmotoren i KUHR vil ikke godta at en behandler har to regninger på samme tidspunkt.

Disse reglene har vært virksomme i flere år på alle de andre helserefusjonsområdene, kun med unntak av tannhelseområdet.

NTF har vært i kontakt med Opus og Helsedirektoratet etter det siste brevet. Vi forstår at myndighetene vil sikre at folketrygdens midler brukes etter intensjonen, men journalsystemene må være teknisk tilrettelagt og det må være praktisk mulig for behandlerne oppfylle kravene på en enkel måte.

Opus sier nå at dette antagelig vil la seg gjøre teknisk, men at alle vil måtte oppdatere til en ny versjon av Opus. Vi har i samtale med Helsedirektoratet bedt om at endringene utsettes til vi er helt sikre på at alt det tekniske er på plass, og at påleggene lar seg gjennomføre på en grei måte, og det har vi fått aksept for, og Helsedirektoratet har nå bestemt at de utsetter fristen for dette til 1. april 2020.

Mer informasjon kommer.

Last ned brevene fra Helsedirektoratet her:

Sist oppdatert: 27. januar 2020