Nye retningslinjer for helse- og sosialfagsutdanningene

utsnitt forside rethos

Regjeringen innfører minstekrav for hva blant annet tannleger, leger og psykologer skal kunne når de er ferdig utdannet. Retningslinjene er utarbeidet som en del av et større arbeid, kalt RETHOS som har som mål å utarbeide nasjonale retningslinjer for samtlige grunnutdanninger innen helse- og sosialfag. Retningslinjene skal definere sluttkompetansen for hver utdanning og utgjøre en minstestandard for kompetanse.

Arbeidet er et samarbeid mellom fire departementer og er organisatorisk plassert i Kunnskapsdepartementet. Fra 2019 har også enkelte videreutdanninger blitt innlemmet i RETHOS. Formålet med arbeidet har vært å lage enhetlige retningslinjer for blant annet profesjonsutdanningene.

NTF ikke representert i arbeidsgruppen

Den norske tannlegeforening har fulgt arbeidet tett, og både kommet med skriftlige innspill og deltatt i ulike dialogmøter. Dessverre har vi ikke fått anledning til å delta i arbeidsgruppene, på tross av at vi sammen med Legeforeningen og Psykologforeningen gav tydelig beskjed om at vi ønsket å delta for å sikre at nettopp tjenestenes behov ble hørt underveis i prosessen. Vi opplever at vi har hatt god dialog med arbeidsgruppene underveis i arbeidet, men vi har likevel ikke hatt mulighet til å være så involvert som vi ønsket. Det er beklagelig siden bakgrunnen for arbeidet i stor grad har vært at tjenestens behov skal ivaretas på en bedre måte. Vi tror at tannlegerollen i fremtiden vil være i stor endring og vi er usikre på om dette er godt nok ivaretatt i retningslinjene slik de foreligger.

Da Kunnskapdepartementet arrangererte høringskonferanse påpekte innlederne fra Kunnskapsdepartementet at det hadde vært vanskelig å få inn tjenestenes perspektiv i arbeidet. Det er derfor svært uheldig at våre foreninger, som er de eneste som kan representere hele den private delen av tjenestene, ikke ble invitert inn i arbeidet på en annen måte.

NTFs innspill underveis i prosessen

Retningslinjene som var på høring bar preg av at det er svært vanskelig å lage en slik overordnet beskrivelse for en profesjonsutdanning, hvor en stor del av utdanningen består av klinisk trening og praksis. Det er viktig at beskrivelsene er overordnede, men at de likevel beskriver godt de ulike elementene som faktisk må inngå i en profesjonsutdanning. Vi er bekymret for at det vil være vanskelig å vurdere sluttkompetansen. Det er viktig å påpeke at dette også vil kunne skape problemer for autorisasjonsmyndighetene når disse skal vurdere ulike utdanninger opp mot hverandre.

NTF har også vært opptatt av at retningslinjene må ta hensyn til den enkeltes institusjons autonomi og at læringsmålene derfor ikke må være for detaljerte. Vi var også opptatt av at de kliniske ferdighetene det er behov for må vektlegges, slik at man sikrer en tilstrekkelig sluttkompetanse.

Motstand fra lærestedene

Lærestedene har uttalt seg kritisk til retningslinjen og påpeker at de allerede utarbeider studieplaner som er kunnskaps- og forskningsbasert, og som nettopp tar opp i seg det institusjonene ser som viktige momenter i en sluttkompetanse som skal komme tjenestene til gode.

Dag Rune Olsen, rektor ved UiB og leder i Universitets- og høgskolerådet, uttalte seg kritisk til regjeringens forskrift Lenke til et annet nettsted. i NRKs Dagsnytt 18 13. januar, der Olsen møtte statsråd Iselin Nybø til debatt.

Debatten ser du her: https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202001/NNFA56011320/avspiller Lenke til et annet nettsted.

Dekan Pål Barkvoll ved det odontologiske fakultet støtter Olsen i at dette er unødvendig styring av innhold i helseutdanningene med statlige forskrifter. Barkvoll understreker at det ved det odontologiske fakultet er en forutsetning at flertallet av de kliniske instruktørene kommer fra tjenestene både i privat og offentlig sektor.

Innlegget kan leses her: https://www.odont.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2020/unodvendig-styring-av-helseutdanningene.html Lenke til et annet nettsted.

Forskriften skal ha virkning fra og med opptaket av studenter for studieåret 2021/2022.

Se den endelige forskriften her: Regjeringens forskrift for tannlegeutdanningen Lenke til et annet nettsted.

Regjeringens informasjon om de nye nasjonale minstekravene Lenke til et annet nettsted.

Regjeringens informasjon om nasjonale retningslinjer, fase 2 Lenke til et annet nettsted.

Se mer informasjon om formål, mandat og fremdriftsplan, samt nyheter om arbeidet her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/ Lenke til et annet nettsted.

 

Sist oppdatert: 23. januar 2020