Regjeringen har lansert handlingsplan for et bedre smittevern

forside Handlingsplan smittevern

Handlingsplanen har som hovedmål å redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner og å bedre organisering og struktur av smittevernet i Norge, og har 37 tiltak for å oppnå dette. Handlingsplanen inngår som en del av Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens (2015–2020).

Godt smittevern bidrar til bedre pasientsikkerhet og er en forutsetning for å begrense utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer i helsetjenesten og samfunnet. Slik er godt smittevern også avgjørende for å håndtere utfordringen med antibiotikaresistens.

Klikk her for å laste ned handlingsplanen Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

"Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten med det mål å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utløpet av 2020 "(utgitt i 2016) var Helse- og omsorgsdepartementets første handlingsplan under strategien. Handlingsplanen som nå er utgitt er plan nummer to. Planen konkretiserer arbeidet for et bedre smittevern i tråd med den overordnede strategien.

Handlingsplanen er i hovedsak avgrenset til å omfatte spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner. Øvrige kommunale og private helse- og omsorgstjenester skal fortsatt arbeide for et bedre smittevern, i tråd med forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten. Systematisk smittevernarbeid i primærhelsetjenesten og tannhelsetjenesten er nødvendig for å redusere infeksjoner generelt. Det gis årlige tilskudd til fylkesmennene for å gjennomføre fylkesvise smittevernkonferanser for kommuneleger og helsepersonell i primærhelsetjenesten.

Det er i tillegg utarbeidet faglige anbefalinger for smittevern i klinisk odontologisk praksis Lenke til et annet nettsted..

Anbefalingene er utarbeidet i samarbeid mellom de tre odontologiske lærestedene, Kompetansesentret for dekontaminering ved OUS, Den norske tannlegeforening (NTF), Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Målet med faglige anbefalinger er å legge til rette for god praksis ved å gi oppdatert kunnskap og anbefalinger om smittevern i klinisk odontologisk praksis.

Anbefalingene gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne infeksjonskontrollprogram, retningslinjer og prosedyrer knyttet til smittevern innen den norske tannhelsetjenesten. Anbefalingene gjelder alt personell som er direkte eller indirekte involvert i klinisk odontologisk virksomhet.

Anbefalinger i dokumentet er gjeldende for alle offentlige og private virksomheter som utføres innenfor rammene til tannhelsetjenesten.

Sist oppdatert: 6. januar 2020