Informasjon fra Forbrukerrådet om hvakostertannlegen.no

skjermdump hvakostertannlegen.no

Forbrukerrådet har den senere tid gjort flere endringer i prisportalen, hvor hovedmålet er å øke kvaliteten på prisene i tjenesten og å sikre et godt forbrukervern. NTF mener fortsatt at portalen har vesentlige mangler, og at den ikke gir god nok forbrukeropplysning.

NTF har mottatt informasjon fra Forbrukerrådet om følgende:

Innrapportering av prisene
Forbrukerrådet har gjennomført brukertesting med tannleger for å sikre korrekt innrapportering av priser for 2020, og på den måten fått innsikt i noen utfordringer i registreringsprosessen. De har derfor forbedret sin datafanger (verktøy for å samle inn informasjon), slik at kostnader som skal inkluderes i hver prispakke kommer tydeligere frem. I tillegg må tannlegen aktivt bekrefte at prisen inneholder alt som listes opp. Denne muligheten blir publisert rett før jul. De ønsker ytterligere innsikt om priser og vil derfor også sende ut en spørreundersøkelse til utvalgte tannklinikker for å få innspill til beskrivelsene av prispakkene i datafangeren.

Prispakker for kjeveortopedi
Som en del av Forbrukerrådets kvalitetsarbeid skal prispakkene for kjeveortopedi kvalitetssikres. Disse prispakkene blir midlertidig fjernet fra tjenesten frem til et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Forbrukerrådet igangsettes, der relevante fagmiljøer inviteres inn i arbeidet for å sikre best mulig kvalitet på de priser som oppgis. Totalt hadde 101 tannklinikker rapportert inn priser for kjeveortopedi. 69 av disse hadde kun priser for kjeveortopedi og vil bli tatt bort når prispakkene fjernes. Forbrukerrådet vil informere om dette i egen mail til Norsk Kjeveortopedisk Forening og til alle klinikker som har registrert priser for kjeveortopedi.

Endringer i forbindelse med 2020
Endringer i fylker og kommuner er planlagt lansert i begynnelsen av januar. Alle publiserte offentlige tannklinikker vil bli kontaktet på nyåret for å sikre oppdatering av både adresseinformasjon, priser og andre endringer.

Purreløp i samarbeid med Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet har i høst arbeidet for å sikre oppdaterte priser og øke antallet klinikker på www.hvakostertannlegen.no. I samarbeid med Forbrukertilsynet utarbeidet de et purreløp med 3 varsler som ble sendt til organisasjonsnummer fra KUHR-listen og andre som tidligere har publisert prisliste på portalen.

Forbrukerrådet opplyser at de 13. desember 2019 sendte en liste med 71 organisasjonsnummer og navn på daglig leder til Forbrukertilsynet for videre oppfølging. Spesialister som foreløpig ikke har rapportert priser, vil ikke bli innrapportert til Forbrukertilsynet i denne omgang, ettersom de ser behovet for å se nærmere på aktuelle prispakker sammen med Helsedirektoratet og andre fagmiljøer.

Kjeveortopeder er midlertidig unntatt fra rapporteringsplikt ettersom prispakkene vil bli fjernet før jul og revurdert.

Antall klinikker på www.hvakostertannlegen.no
Det er i dag ca. 1200 private tannklinikker registrert på tjenesten, i tillegg til 444 offentlige. Gjennom årets kvalitetssikringsarbeid har antall private klinikker med 2019-priser økt fra 200 i mars til ca. 1200 i november. Forbrukerrådet har også opprettet et skjema for anonymt å melde inn tannklinikker som mangler, se www.hvakostertannlegen.no/noen-mangler Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Møte med departementene
Forbrukerrådet hadde 26. november 2019 sitt halvårige møte med departementene for å informere om status i og læring fra arbeidet med www.hvakostertannlegen.no. Fokus for 2020 vil fortsatt være kvalitet for å sikre oppdaterte priser og for å øke markedsdekningen.

NTF og www.hvakostertannlegen.no
Vi får stadig henvendelser fra medlemmene om prisportalen. NTF mener i utgangspunktet det er bra at befolkningen har tilgang til hensiktsmessig prisopplysning for tannhelsetjenester, og foreningen støttet opprettelsen av det som etter hvert ble til prisportalen www.hvakostertannlegen.no.

NTF var engasjert i arbeidet med selve portalen da den skulle lanseres. Faktisk gikk foreningen ut og anbefalte medlemmene ikke å ta prisportalen i bruk fra starten av, fordi vi allerede den gang var helt tydelige på at den ikke var god nok. På bakgrunn av vårt klare standpunkt ble det da gjort tilstrekkelig med endringer til at NTF valgte å trekke tilbake denne anbefalingen. Vi mener fortsatt at portalen har vesentlige mangler, og at den ikke gir god nok forbrukeropplysning. For å sette det på spissen kan man si at den heller enn å opplyse, er egnet til å villede befolkningen på visse områder.

Det er likevel slik at alle tannleger gjennom prisopplysningsforskriften er pålagt å oppgi sine priser i denne portalen. Og fordi dette er en forskriftspålagt plikt, oppfordrer NTF medlemmene til å legge inn prisene sine slik det kreves. Mange har aldri gjort det, og enda mange flere har ikke sørget for å oppdatere de prisene de en gang la inn. Dette er bakgrunnen for at forbrukermyndighetene nå er veldig opptatt av å få alle tannleger inn på portalen, og for at de nå ser på sanksjonsmulighetene.

I en bransje med fri etableringsrett, fri konkurranse og fri prisfastsetting må vi være villige til å synliggjøre prisene vi setter på våre tjenester. Det betyr ikke at NTF mener at prisportalen er god nok slik den er i dag, eller at vi støtter den som den beste måten for å synliggjøre kostnadene ved tannbehandling. Vi kan like det eller ikke, men portalen finnes, og vi er pålagt å bruke den. NTF har derfor valgt å samarbeide med myndighetene med mål om å få til endringer – til det bedre.

NTF er i regelmessig dialog med myndighetene, og spesielt med Forbrukerrådet, om portalen. Vi er da svært tydelige på det jeg har nevnt ovenfor. I tillegg problematiserer vi hele tiden at det vi leverer, er tannhelsetjenester og ikke vanlige «varer», og at det derfor er svært uheldig med en portal som hovedsakelig fokuserer på «billigst» og ikke evner å ta opp i seg andre kriterier enn pris. Vi vil fortsette å arbeide opp mot myndighetene for å få til nødvendige endringer som kan gjøre portalen til et bedre redskap, både for pasientene og for tannlegene.

Sist oppdatert: 2. januar 2020