Nye styringsdokumenter

logo NTF

En rekke nye styringsdokumenter ble vedtatt av representantskapet. De endelige, korrekturleste versjonene av dokumentene vil bli publisert på NTFs nettsted så snart de foreligger.

Arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet er NTFs viktigste styringsverktøy. Med arbeidsprogrammet staker representantskapet ut kursen for foreningen og setter de overordnede rammene for hva NTF skal prioritere innenfor kommende toårsperiode.

Arbeidsprogrammet skal samtidig gi hovedstyret handlingsrom og sette foreningen i stand til å håndtere uforutsette utfordringer og problemstillinger til beste for medlemmene. Målet er at foreningen skal ha et arbeidsprogram som kan brukes aktivt. Arbeidsprogrammet er også tett knyttet opp til budsjettet for perioden, og hvir representantskapet ønsker nye aktiviteter eller økt innsats på enkelte områder, vil dette kreve omdisponering av eksisterende ressurser eller redusert innsats på andre områder.

Last ned pdf av Hovedstyrets reviderte versjon av Arbeidsprogram 2020 - 2021 , 943 kB.slik det ble vedtatt av NTFs representantskap

Prinsipprogram

Prinsipprogrammet er et helt nytt styringsdokument som ble vedtatt for første gang på representantskapsmøtet i 2019. NTF har tidligere hatt en strategiplanen i tillegg til arbeidsprogrammet, men de to dokumentene er etter hvert blitt såpass overlappende at hovedstyret ikke lenger anså det som hensiktsmessig å beholde dem som to separate dokumenter.

For å kompensere for bortfallet av strategisk plan ble prinsipprogrammet lagt frem som et nytt, overordnet dokument som skal utdype arbeidsprogrammet og beskrive hva NTF er og står for.

Last ned pdf av Hovedstyrets reviderte versjon av Prinsipprogram 2020 - 2023 , 568 kB. slik det ble vedtatt av NTFs representantskap

To nye policydokumenter

Hovedstyret la frem to ulike policydokumenter som begge ble vedtatt av representantskapet. De nye dokuemntene var begge en sammenslåing og oppdatering av eksisterende policydokumenter.

Det ene policydokumentet - "Fremtidens tannhelsetjeneste" - erstatter fire tidligere policydokumenter ("Kompetanse i fremtidens tannhelsetjeneste", "Organisering og finansiering av fremtidens tannhelsetjeneste", "NTFs syn på samhandling" og "NTFs syn på folkehelse med særlig vekt på ikke-smittsomme sykdommer, kosthold og tobakk").

Det nye policydokumentet har samlet disse ulike vinklingene i ett dokument som beskriver en tannhelsetjeneste av høy kvalitet, for hele befolkningen og som en naturlig og integrert del av helsetjenesten forøvrig. Målet med å slå sammen dokumentene er å tydeliggjøre NTFs politikk, og gjøre det enklere å se sammenhenger både internt i organisasjonen og eksternt blant beslutningstakere.

I det andre policydokumentet - "NTFs syn på faglige grenseoppganger mellom yrkesgrupper i tannhelsetjenesten" - er de fire tideligere grenseoppgangsdokumentene samlet i ett nytt, felles policydokument om NTFs syn på fordelingen av oppgaver mellom de ulike yrkesgruppene i tannhelsetjenesten.

De endelige, korrekturleste versjonene av policydokumentene vil bli publisert på NTFs nettsted så snart de foreligger.

Sist oppdatert: 13. desember 2019