Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding
Innlogging til "Min side" er for tiden ustabilt grunnet oppgraderinger

Lukk melding

Nye vedtekter vedtatt av NTFs representantskap

NTF logo

Etter en grundig prosess som involverte hele organisasjonen, la NTFs hovedstyre frem forslag til reviderte vedtekter og reglementer på årets representantskapsmøte. Etter noen tekniske utfordringer, en god del diskusjon og en rekke endringer og justeringer ble de nye vedtektene vedtatt med 87 mot 2 stemmer.

Behov for revisjon

På bestilling fra NTFs representantskap i 2017 har det blitt gjennomført et omfattende arbeid for å revidere NTFs vedtekter. Etter en rekke år med diverse endringer, slettinger og tilføyinger ble det ansett at det var behov for å gjøre en mer overordnet og samlet gjennomgang av vedtektene. Arbeidet har medført en totalgjennomgang av foreningens vedtekter, reglementer, instrukser og annet regelverk.

Ønsket har blant annet vært å få et mer logisk og strukturert oppbygget regelverk som er oppdatert og tilpasset dagens situasjon, men som samtidig er tilstrekkelig robust og fleksibelt til å holde NTF som organisasjon samlet i en tid med endring. De nye vedtektene skal dessuten sikre demokratiske beslutningsprosesser samt involvering og eierskap for både lokale og sentrale organisasjonsledd.

Prosessen

I 2018 oppnevnte hovedstyret en prosjektgruppe som har arbeidet frem et forslag til reviderte vedtekter, inkludert underliggende regelverk. Forslaget har vært på høring i spesialist- og lokalforeningene. Det har også stått på agendaen i en rekke av foreningens sentrale møter for å sikre best mulig forankring i organisasjonen og hente inn flest mulig ideer, innspill og forslag fra de som påvirkes av regelverket.

Viktige endringer

Det er foretatt en rekke justeringer som skal sikre at vedtektene er bedre tilpasset dagens situasjon, med standardisering av regelverk for en rekke komiteer, råd og utvalg, samt en mer konsekvent bruk av uttrykk og betegnelser. Det er gjort endringer for å knytte hovedstyret tettere opp mot både ordførerkollegiet og lokal- og spesialistforeningene

Blant de viktigste endringene er:

  • De nye vedtektene blir inndelt i 12 kapitler med 50 paragrafer (dagens vedtekter har 4 kapitler og 28 paragrafer).
  • Representantskapets størrelse reduseres. Lokalforeningene skal heretter sende leder pluss én representant per 150 medlemmer (mot tidligere per 100 medlemmer).
  • Fullmakten til å bestemme sted for NTFs landsmøter overføres fra representantskapet til hovedstyret. Representantskapet kan gi hovedstyret innspill når det gjelder valg av sted.
  • NTFs råd for tannlegeetikk endrer navn til NTFs etikkråd.
  • NTFs fagnemnd endrer navn til NTFs fag- og etterutdanningsutvalg.
  • Antall medlemmer i utvalg, råd og komiteer har hittil variert fra tre til fem. I de nye vedtektene får alle utvalg fem medlemmer, og varamedlemmer fjernes. Utvalgene gjøres beslutningsdyktige når minst tre av medlemmene er til stede.
  • Bestemmelsene som regulerer NTFs sentrale organer omtales i dag som både reglementer, instrukser og øvrige regler. I de nye vedtektene blir disse gjennomgående betegnet som reglementer.
  • Innholdet i de nye reglementene blir standardisert slik at alle beskriver mandat, sammensetning & valg, arbeidsoppgaver & beslutningsdyktighet og flertallskrav ved endringer av reglementet.

Enkelte bestemmelser i de nye vedtektene trådte i kraft umiddelbart, slik at valgene kunne gjennomføres i henhold til de nye reglene. Resten av vedtektene trer i kraft 1. januar 2020

Klikk her for å laste ned pdf med Hovedstyrets reviderte forslag til vedtekter , 340.8 kB.som ble vedtatt av NTFs representantskap

Oppdaterte versjoner av vedtektene og de underliggende reglementene vil publiseres på NTFs nettsider når de trer i kraft.

Sist oppdatert: 13. desember 2019