Nye regler for obligatorisk etterutdanning

forelesningssal med publikum

Hovedstyret har gjennomført en evaluering av dagens ordning for obligatorisk etterutdanning (OEU), og la frem forslag til nye regler for ordningen på årets representantskapsmøte. De nye reglene ble vedtatt med 76 mot 15 stemmer, og vil tre i kraft januar 2021.

Evaluering av dagens ordning

Den norske tannlegeforenings obligatoriske etterutdanning (OEU) ble vedtatt av NTFs representantskap i 2015. Livslang læring er helt avgjørende for å opprettholde en høy etisk og faglig standard som tannlege, og ordningen skal sikre kontinuerlig kompetanseheving av våre medlemmer. Den inneværende perioden utløper mellom representantskapsmøtene i 2019 og 2021. Hovedstyret ønsket derfor å gjennomføre en evaluering av ordningen slik at eventuelle ønskede endringer blir gjeldende fra og med neste periode som starter 1. januar 2021.

Hovedstyret oppnevnte derfor en arbeidsgruppe som har foretatt en gjennomgang og en evaluering av gjeldende regler, samt innhentet innspill fra sekretariatet og andre interessenter.

Konklusjonen av dette arbeidet er at oppgaven med loggføring av timer og tilsyn med alle de faglige aktivitetene oppleves som både omfattende og svært krevende. Tilbakemeldinger tyder også på at resultatet er at det legges for mye vekt på telling av timer, i stedet for å fokusere på den faglige kompetansen og behov for faglig utbytte. Det har også vært vanskelig å garantere den faglige kvaliteten på eksterne kurs som har gitt etterutdanningstimer.

På bakgrunn av arbeidsgruppens innspill ble det utarbeidet et forslag til endringer som ble sendt ut på høring i foreningen.

De nye reglene som ble forelagt representantskapet har som mål å forenkle administrasjonen av ordningen, samt sikre kvaliteten på kursene i etterutdanningskravet, slik at kravet faktisk blir et kvalitetsstempel.

Skille mellom OEU og generell faglig oppdatering

Det har også vært viktig å få frem forskjellen mellom NTFs etterutdanning generelt og OEU spesielt. OEU skal være et minimumskrav om å holde seg oppdatert på myndighetskrav, etikk og andre fagområder som NTF proriterer. Det er viktig at disse kursene er svært gode og oppdaterte, og at NTF har kontroll på kvaliteten. Annen etterutdanning skal komme i tillegg til OEU. De nye reglene tar sikte på å kun tallfeste den obligatoriske delen, og ikke være et mål på hvor mye etterutdanning og faglig oppdatering medlemmene har totalt sett. Dette vil gjøre ordningen mer praktisk og være enkelere å forholde seg til.

Forkortede perioder og reduserte timekrav

OEU skal være et krav til regelmessig, løpende oppdatering, og i de nye reglene forkortes periodene fra fem til to år. I og med at omfanget av kurs som inkluderes i ordningen snevres inn, og timer for tillitsverv fjernes, reduseres også timekravet til 40 timer over to år (anbefalt 20 timer per år).

Endringene i reglene for obligatorisk etterutdanning ble vedtatt med 76 mot 15 stemmer.

Klikk her for lese hovedstyrets reviderte forslag til regler for obligatorisk etterutdanning , 1 MB. slik de ble vedtatt av NTFs representantskap

Endingene trer i kraft fra 1. januar 2021

Sist oppdatert: 13. desember 2019