Budapestklinikken får refs for villedende markedsføring

logo helsetilsynet

Tannlegeforeningen har ved flere anledninger varslet Forbrukertilsynet om Budapestklinikkens markedsføring. Tilsynet har konkludert med at markedsføringen ikke har vært i tråd med norsk lov og pålagt Budapestklinikken om å endre måten de markedsfører sine tjenester på.

NTF har også tidligere gitt melding til Forbrukertilsynet om det foreningen oppfatter som villedende markedsføring av Budapestklinikken. I februar i år ble det sendt ny klage på bakgrunn av det NTF mente var feilinformasjon om behandlingsmuligheter og om det norske tannhelsetilbudet i Budapestklinikkens annonsering. NTFs klage reiste flere spørsmål etter markedsføringsloven, herunder om det var gitt villedende prisopplysninger, villedende utelatelser med hensyn til risiko ved tannbehandling i utlandet og om forbrukernes rettigheter. I tillegg var garantivilkårene uoversiktlige.

Villedende markedsføring og begrensede garantivilkår
I sin behandling av saken legger Forbrukertilsynet til grunn at markedsføringsloven er overtrådt. Budapestklinikken fikk en frist til å enten dokumentere påstander om priser og besparelser eller endre/stanse markedsføringen. Klagen reiste også spørsmål om forbrukerne blir villedet om risikoen for smitte med MRSA og om manglende rettigheter til pasientskadeerstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE) ved tannbehandling i utlandet. Tilsynet ba dessuten Budapestklinikken innta opplysninger på sine nettsider om relevante risikoer ved tannbehandling i utlandet, herunder opplysninger om infeksjonsfare og forholdet til NPE.

Forbrukertilsynet ba videre om at det på en tydelig og lettfattelig måte opplyses om garantivilkårene med eventuelle begrensninger og særlige betingelser på klinikkens hjemmesider.

Gjorde endringer, men ikke nok
Selv om Budapestklinikken har foretatt endringer, har Forbrukertilsynet gitt ytterligere pålegg om å gjennomgå «all prismarkedsføring på sine nettsider og endre denne, slik at informasjonen som gis til forbrukeren gir et korrekt og enhetlig bilde av den faktiske fordelen forbrukeren får ved å velge en behandling i Budapest.»

Tilsynet uttaler at «uttrykk som «svært lave priser» forutsetter at det kan fremlegges dokumentasjon på at prisene faktisk er svært lave, i tillegg til at det må presiseres hva prisene er svært lave i forhold til. Dersom Budapest Klinikken mener at prisene for behandling ved deres klinikk i Budapest er «svært lav» i forhold til prisen på deres klinikker i Norge måtte dette for det første vært presisert, og for det andre stiller Forbrukertilsynet seg tvilende til at en slik generell påstand i det hele tatt kan anvendes på et tilfelle som vi her står ovenfor.»

Budapestklinikken har fått pålegg om å dokumentere, stanse eller endre markedsføringen på dette punktet innen 30. august. I tillegg må det opplyses klarere om pasientens manglende rettigheter i NPE.

Dialog med Budapestklinikkens ledelse
Etter at Forbrukertilsynets reaksjon på NTFs henvendelse forelå, tok Budapestklinikken kontakt med Tannlegeforeningen. Et dialogmøte ble gjennomført i august, hvor både markedsføring, arbeidsforhold og nødvendigheten av å følge norske lover og regler ble understreket fra NTFs side.

Les også:

Sist oppdatert: 22. oktober 2019