NTFs Representantskapsmøte 2023

Representantskapet er foreningens høyeste myndighet og møtes hvert annet år.

Dato: 24. – 25. november 2023

Sted: Scandic Oslo Airport Hotel

Møtet starter fredag 24. november kl. 1100, og fortsetter lørdag 25. november med antatt møteslutt kl. 1800.

Fredag kveld blir det felles «arbeidsmiddag», og lørdag kveld avholdes den formelle og tradisjonelle representantskapsmiddagen, med tilhørende festivitas, underholdning og annen høytidelighet.

Representantskapets dagsorden og samtlige saker, med tilhørende vedlegg, publiseres på NTFs nettsider: www.tannlegeforeningen.no/representantskapsmotet2023 Lenke til et annet nettsted.

Representasjon og deltagelse

Lokalforeningene innkalles med sin leder og ytterligere en representant for hver påbegynte 150 medlemmer i foreningen (jf NTFs vedtekter §6). Spesialistforeningene og NTF Student innkalles ved sine respektive ledere.

I tillegg inviteres lederne for NTFs faste utvalg, råd og komiteer (med talerett), og en studentrepresentant fra hvert av de odontologiske lærested (med tale- og forslagsrett).

NTFs medlemmer kan også delta på representantskapsmøtet i den utstrekning plassen tillater det, med mindre representantskapet for den enkelte sak har besluttet behandling for lukkede dører.

NB: Husk å oppgi i fritekstfeltet hvilken forening/utvalg/råd/komite du representerer.

Sist oppdatert: 11. oktober 2023