Søk

Vedtekter Vestfold tannlegeforening

Revidert 1990, siste gang 2001

§ 1 Formål

Vestfold tannlegeforenings formål er å knytte distriktets tannleger nøyere sammen og virke til standens fremme ved avholdelse av demonstrasjoner, foredrag, diskusjoner og støtte arbeidet for en bedre tannhelse.

 

§ 2 Medlemskap

Lokalforeningen består av NTFs ordinære medlemmer i fylket og de av NTFs passive medlemmer som ønsker å være medlem av lokalforeningen.
 

I tillegg kan lokalforeningen ha æresmedlemmer og korresponderende eller inviterte medlemmer som innvoteres ved vedtak i lokalforeningens organer.

 

§ 3 Kontingent

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen. Styret kan i visse tilfelle frita et medlem for kontingent. For betaling av nedsatt kontingent gjelder NTFs regler og vedtak.

 

§ 4 Styret

Styret består av: leder, nestleder, sekretær, kasserer, fagleder og informasjonssekretær, samt en representant for UTV (utvalg av tillitsvalgte for offentlig sektor). Til styret velges også et varamedlem. Representanten for UTV stiller med personlig varamedlem.

 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Det velges for to år på generalforsamling og slik at leder, kasserer og fagleder velges det ene året, nestleder, sekretær og informasjonssekretær det neste året. Representanten for UTV oppnevnes av de offentlig ansatte medlemmene før generalforsamlingen. Styret skal bestå av offentlig og private medlemmer.

 

Valg av leder skjer først og krever 2/3 flertall, for øvrige alminnelig flertall.
 

Valg skjer skriftlig dersom noen av medlemmene krever det.
 

På generalforsamling velges også to revisorer, lokaltillitsvalgte og de representanter til  NTFs representantskap som foreningen har rett til. Representantene til NTFs representantskap skal bestå av offentlig og private medlemmer. Revisorene sitter til de selv ønsker å fratre.
 

De sittende lokaltillitsvalgte i hver by med omland nominerer sin etterfølger, og valget skjer på generalforsamlingen. Lokaltillitsvalgte velges for en periode på to år.

Som arkivar fungerer informasjonssekretæren.
 

Dessuten velges klagenemnd for to år. Den består av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer fra ulike områder innen fylket. Nemnda velger selv sin leder. Intet ordinært medlem kan nekte å motta valg. Dog kan avgående styremedlem frasi seg valg for 2 år.
 

Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Som leder fungerer sist avgåtte leder i VTF. De to øvrige velges på generalforsamlingen. Valgkomiteen skal bestå av offentlige og private medlemmer, og velges for to år. Det påhviler lederen å sette valgkomiteen i arbeid.

 

§ 5 Generalforsamling

Det avholdes regelmessige møter hvorav et i oktober/november betraktes som generalforsamling.
 

Møtene innkalles med minst 14 dagers varsel. Lovlig innkalt generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdyktige.

 

§ 6 Avstemninger

Alle beslutninger krever simpelt stemmeflertall. Herfra unntas beslutninger om forandringer i lover, som krever 2/3 stemmeflertall av beslutningsdyktig generalforsamling.

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter beslutning av minst halvparten av styremedlemmene eller på forlangende av 1/5 av medlemmene. Den innkalles etter samme regler som ordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle de saker som står på sakslisten.

 

§ 8 Saksbehandling og vedtektsendringer

Forslag til forandringer i disse lover må være innlevert til lederen to måneder før og ha vært medlemmene i hende til gjennomsyn minst 14 dager før generalforsamlingen avholdes.
 

Andre forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må sendes styret før 1. september.

 

§ 9 Eksklusjon

Innstilling til eksklusjon krever 2/3 flertall av foreningens samtlige medlemmer.

 

§ 10 Oppløsning av foreningen

Oppløses foreningen fordeles midlene etter generalforsamlingens beslutning.