Søk

Trygd og tannbehandling

Offentlig støtte til tannbehandling kanaliseres på prinsipielt to måter, enten ved bevilgninger til Den offentlige tannhelsetjenesten som gir gratis behandling til prioriterte grupper, eller gjennom ulike støtte- og bidragsordninger, bl.a. via trygdesystemet.

Viktigst blant sistnevnte er folketrygdens ytelser til tannlegehjelp.
Klikk her for en oversikt over hvilke grupper som kan utløse trygdestønad.

I tillegg gir staten erstatning til voldsofre, og kommunene kan yte sosialhjelp til tannbehandling.

Disse ordningene reguleres gjennom lover og forskrifter. Ytterligere bestemmelser gis av den myndighet som administrerer den aktuelle loven. For saker som kommer inn under lov om folketrygd, utgir HOD utfyllende rundskriv, forskrift til folketrygdlovens § 5-6 og takster for tannbehandling.
Mer informasjon finner du i menyen under "dokumenter".

Så snart NTFs sekretariat er kjent med endringer i regelverket, blir disse omtalt på nyhetsplass på nettstedet, og det herværende kapitlet blir oppdatert tilsvarende. Vi anbefaler også å benytte Helfos nettsted www.helfo.no som har mye nyttig informasjon for tannleger. Etter hvert legges alt ut på www.lovdata.no, men det viser seg at det kan ta noe tid før oppdateringene skjer der.