Søk

​Regelverksavklaring fra Helsedirektoratet – punkt 14

NTF tok kontakt med Helsedirektoratet i brev av 5. januar 2018 for å få avklart forhold rundt overgangsregler i forbindelse med endringen i punkt 14. Vedlagt er helsedirektoratets svar.

Klikk her for å lese hele brevet fra Helsedirektoratet

Hovedpunkter i Helsedirektoratets svar

Helsedirektoratet tilbakeviser NTFs påstand om at det er foretatt en materiell endring av regelverket. Det fremholdes at det kun er gjort en presisering av regelverket for å tydeliggjøre hvordan regelverket skal forstås.

På bakgrunn av dette konstaterer direktoratet at det ikke vil bli aktuelt med en overgangsordning for pasienter under behandling etter forskriftens § 5.

Helsedirektoratet har allikevel forståelse for at det ikke har vært kommunisert godt nok ut hvordan inngangsvilkåret for bruk av punkt 14 skal forstås, og at det derfor har vært mulig å misforstå bestemmelsen.

Direktoratet har oppfattet at mange behandlere har forstått det slik at odontofobi kvalifiserte som
«nedsatt evne til egenomsorg», men slår fast at dette var og er en feiloppfatning.

Helfo vil ifølge Helsedirektoratets svar ikke avvise/tilbakekreve regninger for behandlinger som var igangsatt før 1. januar 2018, hva gjelder bruk av diagnosen «odontofobi» som inngangsvilkår. Direktoratet skriver videre at «Dette medfører at behandlere kan sluttføre påbegynt behandling. Med påbegynt behandling menes her igangsatte tiltak knyttet til enkelttann/-tenner, som må være å anse som irreversible. Dette siste kan være objekt for kontroll. Hvorvidt erklæring fra relevant lege/psykolog forelå før behandlingen ble påbegynt, vil selvfølgelig fortsatt være objekt for kontroll, også tilbake i tid. Det samme gjelder for kontroll av om tannbehandlingen var nødvendig, jf. § 1 i forskriften og merknaden til denne, og om øvrige vilkår under punkt 14 er oppfylt, herunder vilkår knyttet til valg av behandlingsform, journalføring og dokumentasjon.»

NTFs kommentarer til Helsedirektoratets svar

NTF er uenig med Helsedirektoratet i at regelverket ikke er endret. Vi mener at den såkalte presiseringen innebærer en avgrensning og en materiell endring. Dette støttes av at det tidligere er ytt støtte til slik behandling som det nå, som en følge av presiseringen av ordlyden i rundskrivet, ikke lenger er mulig å gi stønad til. Vårt standpunkt er derfor at bestemmelsen i forskriften § 5 tredje avsnitt burde få anvendelse:

«Stønadskravene må fremsettes i henhold til de regler og takster som gjelder på det tidspunktet behandlingen utføres. Påbegynt behandling kan sluttføres selv om regelverket endres underveis i behandlingen. Planlagt behandling regnes ikke som påbegynt behandling.»

I tillegg til at man nå understreker at det ikke ytes stønad etter punkt 14 til pasienter med tannbehandlingsangst, pasienter som har vært utsatt for tortur og /eller overgrep eller pasienter med odontofobi er NTF fortsatt av den oppfatning av at setningen under representerer en materiell endring i regelverket:

«Med sterkt nedsatt evne til egenomsorg menes her at personen på grunn av alvorlig nedsatte funksjonelle eller kognitive egenskaper må ha bistand fra andre personer for å utføre det daglige munnstell/kroppsstell.»

Vi må likevel forholde oss til Helsedirektoratets avgjørelse og tolkning på nåværende tidspunkt.


NTF er tilfreds med at Helsedirektoratet ser at informasjonen rundt punkt 14, og tolkningen av punktet, har vært mangelfull, og at det derfor har vært svært vanskelig for behandlerne å bruke punktet riktig.

Vi registrerer at Helsedirektoratet skriver at Helfo derfor ikke vil avvise/tilbakekreve regninger for behandlinger igangsatt før 1. januar 2018 hva gjelder bruk av diagnosen «odontofobi» som inngangsvilkår. Betingelsen for dette er selvfølgelig at pasienten hadde rett til stønad fra punkt 14 før endringene som trådte i kraft 1. januar 2018. De presiserer også hva som regnes som påbegynt behandling (se ordlyd i teksten over).

Dette vil naturligvis hjelpe en del av de pasientene med odontofobidiagnoser som har påbegynt behandling.

NTF er likevel ikke tilfreds med svaret fra Helsedirektoratet. Vi oppfatter at den skisserte ordningen kun gjelder for pasienter med odontofobidiagnoser. Helsedirektoratet skriver ikke eksplisitt noe om de andre pasientgruppene, uten odontofobidiagnose, som nå mister sine rettigheter til stønad på bakgrunn av kravet om at pasientene må ha bistand fra andre personer for å utføre det daglige munnstellet.

Det er berammet et møte mellom NTF og Helsedirektoratet neste uke. Her vil denne konkrete saken bli diskutert. I tillegg har NTF stilet flere spørsmål til Helsedirektoratet når det gjelder tolkningen av punkt 14, spesielt gjelder dette hva som menes med bistand for å utføre daglig munnstell. Vi vil også ta opp andre problemstillinger rundt bruken av regelverket generelt og Helsedirektoratets tolkninger og vurderinger. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter at dette møtet er gjennomført.

Annen aktivitet i forbindelse med saken

NTF mener at de endringene som er gjennomført i punkt 14, ikke kan være i tråd med den intensjonen Stortinget faktisk hadde med sitt budsjettvedtak. Vedtaket som ble gjort, var å styrke TOO-teamene med 20 millioner kroner. Men den innstrammingen som nå er iverksatt, og som i realiteten fører til at ingen pasienter vil få stønad etter punkt 14, er ikke i tråd med Stortingets ønsker eller vedtak, slik vi oppfatter det.

Det har derfor vært svært viktig for oss å møte politikerne i Helse- og omsorgskomiteen for å informere dem om konsekvensene av de endringene vi nå ser. Vi har allerede møtt politikere fra Ap, Sp og SV, og det er avtalt møter med H, FrP og Krf. Vi forsøker også å få et møte med V. I tillegg er det berammet et møte med helse- og omsorgsminister Bent Høie, i håp om at denne saken kan løses gjennom dialog. Vi er svært bekymret for de pasientene som rammes, og vi håper at denne saken skal kunne løses snarlig, på en god måte.

Publisert: 25.01.2018