Søk

Refusjonskrav til Helfo må ha egen buypass

​Viktig informasjon angående refusjonskrav til Helfo: Alle tannleger i privat sektor må sende inn egne refusjonskrav til Helfo med egen buypass.

NTF er nylig blitt gjort oppmerksom på at Helfo Kontroll betrakter formelle feil ved elektronisk innsending av refusjonskrav som en «feilutbetaling», og fatter i enkelte saker dermed vedtak om tilbakekreving i henhold til Lov om folketrygd § 22-15 a. Feilen er at refusjonskravet er sendt til Helfo med annen behandlers buypass, eller på vegne av annen behandler.

Helfo avviser i tillegg ny innsending av kravet med «riktig» (behandlers) buypass, fordi det legges til grunn at foreldelsesfristen på 6 måneder er til hinder for dette.

NTF er ikke kjent med at Helfo tidligere har hatt en slik forvaltningspraksis. Helfo synes tidligere også å ha akseptert ny innsending med «riktig» (behandlers) buypass, selv om 6 måneders fristen er utløpt.

NTF har tatt saken opp med Helfo på generelt grunnlag, og bedt om en nærmere avklaring og informasjon om regler og rutiner for elektronisk innsending av refusjonskrav.

NTF har bl.a. påpekt at det sannsynligvis er et stort og udekket informasjonsbehov blant tannleger.

NTF ber praksiseiere i privat sektor om å være oppmerksom på at alle tannleger i virksomheten må sende inn refusjonskrav til Helfo med egen buypass, med mindre en annen løsning er uttrykkelig avtalt med Helfo.

Det er ikke tilstrekkelig at den enkelte tannlege har egen avtale om direkteoppgjør. Problemstillingen er sannsynligvis mest aktuell for oppdragstakere og ansatte tannleger, fordi oppgjør for disse tannlegene ofte betales til praksiseiers konto.

NTF er i tillegg nylig blitt informert om at tannleger som benytter OPUS, og jobber innenfor det de definerer som samme regnskap (bl.a. praksiseier, oppdragstakertannleger og ansatte tannleger), får følgende spørsmål ved innsending: «Ønsker du å fakturere for annen behandler også?». NTF har bedt OPUS om en avklaring av bakgrunnen for denne opsjonen, og har informert Helfo om problemstillingen.

NTF jobber fortsatt med å utrede faktiske og rettslige forhold i tilknytning til ovennevnte problemstilling, og vil følge opp saken videre overfor myndighetene og andre aktører. Saken vil bli oppdatert.

Dersom du har tekniske spørsmål om innsending av refusjonskrav kontakt Helfo, ved spørsmål og bistand i forbindelse med tilbakekreving kan du kontakte Jus & Arbeidslivsavdelingen i NTF.

Publisert: 23.11.2017