Søk

Refusjon av reiseutgifter tannbehandling

Rettigheter og rutiner ved rekvisisjon/refusjon av reiseutgifter i forbindelse med tannbehandling med trygdestønad.

Dersom pasienten ikke kan benytte seg av rutegående transport, kan pasienten ha rett på å få rekvisisjon til reisen, og få reiseutgiftene dekket av Pasientreiser. Det lokale pasientreisekontoret organiserer da reisen, og pasienten betaler kun en egenandel.

 • Hvis pasienten ikke kan benytte seg av rutegående transport av helsemessige årsaker kan behandler rekvirere.
 • Hvis pasienten ikke kan benytte seg av rutegående transport grunnet mangel på transporttilbud kan det lokale pasientreisekontoret gi rekvisisjon til annen type transport.
   

Hva dekkes av Pasientreiser?

 • Reise til behandling av tannsykdom i henhold til folketrygdloven § 5-6.
 • Reiser i forbindelse med behandling hos kjeveortoped (tannregulering).
 • Reiseutgifter ved tannbehandling som skyldes yrkesskade.
 • Rekvisisjonen kan gjelde både reise med drosjer/turvogn, helseekspress/helsebuss og reise med fly.

Hva dekkes ikke av Pasientreiser?

 • Reiseutgifter til ordinær tannlegesjekk som pasient betaler for selv.
 • Tannbehandling til eksempelvis barn, ungdom, eldre og psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon, dekkes av fylkeskommunen, og altså ikke av Pasientreiser.


Hvordan rekvirerer man?
Les mer om "Rekvisisjon steg for steg" på www.pasientreiser.no


Generelle retningslinjer for rekvirering av pasientreiser for behandlere:
(informasjon hentet fra www.pasientreiser.no)

 • Kun godkjent behandler med avtale kan rekvirere pasientreiser.
  En oversikt over hvem som kan rekvirere pasientreiser finner du her.
 • Tannlege kan rekvirere transport for tannbehandling som dekkes etter folketrygdloven §5-6.
 • Rekvisisjonen gjelder kun én vei og skal være fullstendig utfylt av behandler før reisen starter.
 • Pasientreiser skal alltid rekvireres før reisen gjennomføres.
 • Pasienten skal alltid kontakte behandlingsstedet i forkant av reisen (også for øyeblikkelig hjelp).
 • Dersom pasienten kommer til behandling uten rekvisisjon må han/hun betale reisen selv.
  (se link under om refusjon uten rekvisisjon)
 • Det er behandlers ansvar å avklare om reisen gjelder et øyeblikkelig transportbehov og rekvirere transport.
 • Dersom pasienten har spesielle behov, inkludert behov for ledsager, er det viktig at disse blir oppgitt på rekvisisjonen.
 • Er pasienten fritatt fra å betale egenandel, skal dette presiseres i begrunnelsesfeltet for egenandel.
 • Det er mulig å utstede serierekvisisjoner på medisinsk grunnlag. Det krever imidlertid at behandler skriver inn klokkeslett og dato for behandlingen. Behandler har lov til å utstede rekvisisjoner på medisinsk grunnlag ut inneværende og neste kalendermåned.
 • Behandler/behandlingssted har ansvar for å avbestille reise fra behandling for pasienter.
 • Husk å informere pasienten! Gi pasienten beskjed om det har blitt rekvirert pasientreiser, og hva pasienten eventuelt må gjøre for å bestille transporten.
   

Refusjon av utgifter uten rekvisisjon

En reise uten rekvisisjon innebærer at pasienten selv legger ut for reisen og søker om å få refundert utgiftene dine i etterkant. Man søker ved å sende inn et reiseregningsskjema, kvitteringer og oppmøtebekreftelse senest seks måneder etter at reisen er foretatt.
Mer informasjon, reisergningsskjema og veileder finner du på www.pasientreiser.no