Søk

Hva gjelder for hvilke grupper?

Trygdestønad til tannbehandling ytes etter folketrygdloven § 5-6.

For informasjon om refusjonstakst og honorartakst se Gult hefte 2018

Klikk her for informasjon om direkte oppgjør (HELFO)

1) Sjelden medisinsk tilstand

2) Leppe-kjeve-ganespalte

3) Kreft i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen

4) Infeksjonsforebyggende behandling ved særlig medisinske tilstander

5) Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (kirurgisk og oralmedisinsk behandling)

6) Periodontitt - systematisk behandling og rehabilitering

7) Tannutviklingsforstyrrelser - agenesier, emalje- og dentinfeil, retinerte tenner

8) Bittanomalier - kjeveortopedisk behandling

9) Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon

10) Hyposalivasjon - munntørrhet

11) Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer

12) Tannskade ved godkjent yrkesskade

13) Tannskade ved ulykke, ikke yrkesskade

14) Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom / varig nedsatt funksjonsevne

15) Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven

1) Sjelden medisinsk tilstand

De diagnosene som kommer under denne overskriften finner du på to lister, en lang A-liste og en kort B-liste. Diagnosene på A-listen godtgjør behandlingsbehovet i seg selv. Diagnosene på B-listen fordrer at tannlegen har journalført sin vurdering av hvorfor behandlingsbehovet har sammenheng med diagnosen. Diagnosene må kunne dokumenteres ved legeerklæring.

Klikk her for å laste ned excel-ark med SMT listene (A og B) (revidert 01.07.2018)

Klikk her for å laste ned pdf med SMT listene (A og B) (revidert 01.07.2018)

Trygdestønad ytes etter trygdens honorartakst.

Oppdaterte lister finner du også på www.helfo.no

2) Leppe-kjeve-ganespalte

Behandling med direkte relasjon til spalteområdet utløser stønad når pasienten er henvist fra sentraliserte LKG-team ved de største sykehusene.

Trygdestønad ytes etter trygdens honorartakst.

3) Kreft i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen

Dette gjelder alle krefttilstander som påvirker munnhulen/kjevene direkte. Sykdommen må ha ført til behandlingsbehovet. Dette vurderes faglig av tannlegen og vurderingen journalføres.

Trygdestønad ytes etter trygdens honorartakst.

4) Infeksjonsforebyggende behandling ved særlig medisinske tilstander

Infeksjonsforebyggende behandling ved særlig medisinske tilstander.

Pasienten kan få stønad ved nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling før (eller i forbindelse med)

 • Hjerteoperasjon
 • Dialysebehandling
 • Organtransplantasjon
 • Benmargstransplantasjon
 • Stamcellebehandling
 • Høydose cellegiftbehandling
 • HIV/AIDS
 • Skjelettmetastaser som skal behandles med høypotente bifosfonater
 • Strålebehandling mot kjevene

Dersom tenner må trekkes på grunn av apikale og periodontale infeksjoner kan utgifter til relevant protetisk arbeid dekkes.

Trygdestønad ytes etter trygdens honorartakst.

5) Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (kirurgisk og oralmedisinsk behandling)

Med dette menes kirurgisk og oralmedisinsk behandling. Ukomplisert fjerning av tenner eller røtter gir ingen stønad. Aktuelle takster er 1-8 (Us, anestesi, etterkontroll, bivirkninger, lystgass), 401-424 (kirurgisk behandling) 705 (TMD, kjeveleddsbesvær) og 706 (kortisonskinne).

Trygdestønad ytes etter trygdens refusjonstakst.

6) Periodontitt - systematisk behandling og rehabilitering

Systematisk periodontittbehandling skal være målrettet og fortløpende. Det er ikke lenger krav om 3 måneders varighet. Aktuelle takster er 501-505 og undersøkelsestakstene 1-8.

Trygdestønad ytes etter trygdens refusjonstakst.

Rehabilitering ved tanntap som følge av marginal periodontitt kan gi stønad når tennene er gått tapt etter 1. mai 2002. Normalt gis det ikke stønad for tapte molarer. Nødvendige unntak må begrunnes faglig, journalføres og dokumenteres.

Det gis stønad én gang for hver tapt tann. Hvis broer eller proteser må utvides gis det bare støtte for de nye tennene som tapes.

Aktuelle takster er 510-516 (protetikk), 701/702 (avtrykk), 1-8 (undersøkelse, kontroll, anestesi), 801-10 (røntgen). Trygdestønad ytes etter trygdens refusjonstakst.

7) Tannutviklingsforstyrrelser - agenesier, emalje- og dentinfeil, retinerte tenner

Amelogenesis imperfekta, Dentinogenesis imperfekta, Tannagenesi, Alvorlig dentindysplasi med meget korte røtter, Alvorlig mineraliseringsforstyrrelse og Tannluker som følge av retinerte for- og hjørnetenner hører under denne overskriften.

Pasienten kan få stønad til behandling av tannutviklingsfeil som er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Når retinerte for- og hjørnetenner ikke kan framføres kjeveortopedisk gis det stønad til protetisk løsning.

Trygdestønad ytes etter trygdens honorartakst.

Merk at trygdens egenandel er begrenset oppad til 4000 kroner over 3 år for disse pasientgruppene.

8) Bittanomalier - kjeveortopedisk behandling

Bittanomaliene er inndelt i tre grupper:

 1. Svært stort behov - leppe-kjeve-ganespalte, kraniofasial lidelse, bittavvik som krever ortognatisk-kirurgisk behandling
 2. Stort behov - horisontalt overbitt minimum 9 millimeter, enkeltsidig kryssbitt på minst tre tannpar som medfører tvangsføring og/eller asymmetri, åpent bitt med bare molarkontakt, retinerte front- eller hjørnetenner som må fremføres aktivt, underbitt på alle incisiver, agenesi eller tanntap i fronten, dypt bitt minst 6 millimeter med slimhinnepåbiting av to tenner, dobbeltsidig saksebitt på to eller flere tannpar på hver side, agenesi av to eller flere tenner i samme sidesegment, agenesi av enkelttenner i sidesegmentene som behandles med kjeveortopedisk lukking.
 3. Klart behov - horisontalt overbitt 6-9 millimeter, åpent bitt på tre eller flere tannpar, inverteringer, dypt bitt uten tannkontakt eller med påbiting av gingival lingualflate i overkjeven, diastema mediale minst 3 millimeter eller tilsvarende spredning av overkjevens front, stor plassmangel i fronten, kranio-mandiblær dysfunksjon.

Utgiftene dekkes med henholdsvis 100 %, 75 % og 40 % av trygdens honorartakster. Aktuelle takster er 601-606b. I tillegg kommer undersøkelse, kontroll og røntgen.

9) Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon

Stønad gis for grav patologisk attrisjon/erosjon av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Behandlende tannlege skal vurdere og dokumentere tilstanden gjennom ett års observasjon. Dokumentasjon i form av røntgenbilder, modeller eller fotos av modeller fra perioden skal vedlegges journalen.

Semipermanent behandling og permanent vevsbesparende behandling anbefales.

Trygdestønad ytes etter trygdens refusjonstakst.

10) Hyposalivasjon - munntørrhet

Økt kariesaktivitet på grunn av munntørrhet som følge av sykdom eller medisinbruk kan utløse stønad. Tilstanden skal ha ett års dokumentert observasjonstid. Unntak kan gjøres når ustimulert saliva er <0,10>
Ved bruk av munntørrende legemidler må det journalføres en vurdering om sammenheng mellom medikament og tilstand på bakgrunn av klinisk dokumentasjon.

Primært dekker stønaden konserverende behandling, unntaksvis protetisk behandling hvis tenner tapes på grunn av grav karies som følge av tilstanden.

Trygdestønad ytes etter trygdens refusjonstakst.

11) Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer

Ved kontaktlesjoner gis det stønad til utskifting av tannrestaureringer og avtakbare proteser. Det må dokumenteres at lesjonen mest sannsynlig ikke skyldes bakenforliggende sykdom, for eksempel i samråd med fastlege.

Ved fjernreaksjoner (objektive allergisk betingede hud- og/eller slimhinnelesjoner utenfor kontaktområdet for de materialene som har forårsaket dem) gis det støtte til utskifting av tannrestaureringer og avtakbare proteser når allergi mot aktuelt materiale er dokumentert med erklæring fra hudspesialist. Nytt materiale må også velges i samråd med hudspesialist.

Trygdestønad ytes etter trygdens refusjonstakst.

12) Tannskade ved godkjent yrkesskade/skoleskade

Behandling for slik skade skal gjenopprette tilstanden slik den var før ulykken. Tidligere skader er ikke stønadsberettiget.

Trygdestønad ytes etter trygdens honorartakst.

13) Tannskade ved ulykke (ikke yrkesskade)

Behandling for slik skade skal gjenopprette tilstanden slik den var før ulykken. Tidligere skader er ikke stønadsberettiget.

a) Omfattende skade etter ulykke. Stønad gis til behandling av skader av vesentlig betydning for funksjon og etikk. Det gis stønad som en engangsytelse når behandlingen er påbegynt innen ett år etter at ulykken fant sted. Som påbegynt behandling regnes akutthjelp og observasjon. Det kreves ikke at behandlingen er avsluttet innen ett år. Unntak fra ett-års-regelen kan gjøres når første gangs behandling ble foretatt før bruker fylte 21 år.

b) Fallskader og traumatiske skader på grunn av anfall ved sykdom. Diagnose, tilstand og skadeårsak må dokumenteres.

Trygdestønad ytes etter trygdens refusjonstakst.

14) Manglende evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne

Den manglende evnen til egenomsorg må ha hatt en varighet på minst ett år. Det gis stønad fortrinnsvis til konserverende behandling for kariesskader. Dersom tenner går tapt kan også utgifter til protetisk behandling dekkes.

To momenter må dokumenteres: Erklæring fra relevant spesialist om manglende evne til egenomsorg - og kontroll på at bruker ikke får ytelser etter lov om tannhelsetjenesten - før behandling påbegynnes.

Trygdestønad ytes etter trygdens honorartakst.

15) Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven.

Personer med helt tannløs underkjeve som på grunn av slag, anatomi eller andre forhold ikke er i stand til å bruke løstsittende protese kan motta stønad til to implantater og en implantatfestet dekkprotese. Forutsetningen er at konvensjonell protese har vært forsøkt fremstilt. Takstene 424 og 320 kan brukes; ved behov også takstene 419 og 423.

Pasienter i denne gruppen som i tillegg har tannløs underkjeve, kan få stønad til nødvendig ny protese i overkjeven etter takst 321. Det gis da ikke stønad til festeimplantater i overkjeven. Overkjeveprotesen utløser her stønad etter honorartakst.

Pasienter som har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven mottar ikke stønad. De får tannhelsetjenester fra fylkeskommunen.