Søk

Det gule heftet 2018 er publisert!

Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018 (også kalt Rundskriv I-7/2017 eller "Gult hefte") er publisert på regjeringen.no

Klikk her for å laste ned pdf av rundskrivet

Heftet inneholder regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018.

Endringer i innslagspunkt 14

I innledende del av rundskrivet beskrives endringene i regelverket. Den mest inngripende endringen er presiseringene som er knyttet til § 1 pkt. 14. Disse begrunnes i at mange av kravene som er innsendt i perioden 2012-2015 ikke er i samsvar med vilkårene som er lagt til grunn for å utløse stønad har departementet utdypet teksten under utfyllende bestemmelser. Et annet argument er at dette også vil forenkle Helfo sine kontroller.

Under andre avsnitt i de utfyllende bestemmelsene er teksten svært spesifikk når det presiseres at manglende evne til egenomsorg betyr at en må ha bistand fra andre personer for å utføre det daglige munnstellet. Denne pasientgruppen vil slik det omtales i de fleste tilfeller omfattes av enten hjemmesykepleie eller være institusjonspasienter og vil derfor være underlagt annet lovverk (Tannhelsetjenesteloven). Det er vanskelig å tenke seg at hjemmeboende uten andre rettigheter vil kunne defineres i denne gruppen.

Kravet til den skriftlige erklæringen fra lege eller psykolog er også presisert, denne skal inneholde diagnose/nedsatt funksjonsevne og en bekreftelse på at lidelsen har ført til at pasienten må ha bistand til det daglige munnstell/kroppsstell.
Det er også i teksten eksplisitt skrevet at stønadsordningen ikke omfatter personer med «tannlegeskrekk». All behandling knyttet til odontofobi skal gis tilbud gjennom fylkeskommunen.

Personer med rusmiddelavhengighet og personer som mottar legemiddelassistert behandling (LAR) vil heller ikke omfattes av denne ordningen, dette skal også finansieres gjennom overføringer til fylkeskommunene.

Konsekvensene av disse presiseringene er slik vi tolker de at det vil være ytterst få personer som vil ha rettigheter etter innslagspunkt 14.

Nytt punkt 14:

Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne

Det ytes stønad til dekning av utgifter til tannbehandling til personer som på undersøkelses- og behandlingstidspunktet hos tannlege/tannpleier har sterkt nedsatt evne til egenomsorg på grunn av varig somatisk eller psykisk sykdom, og/eller varig nedsatt funksjonsevne.

Med sterkt nedsatt evne til egenomsorg menes her at personen på grunn av alvorlig nedsatte funksjonelle eller kognitive egenskaper må ha bistand fra andre personer for å utføre det daglige munnstell/kroppsstell.

Stønad gis kun i de tilfeller sykdommen eller tilstanden har ført til sterkt nedsatt evne til egenomsorg over tid, minimum ett år.

Skriftlig erklæring fra relevant lege eller psykolog skal foreligge før tannbehandling igangsettes. Erklæring skal dokumentere at personen har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne på tidspunktet for tannlegens/tannpleierens undersøkelse og behandling. Erklæringen må videre dokumentere hva slags diagnose / nedsatt funksjonsevne erklæringen gjelder, og at den aktuelle lidelsen eller nedsatte funksjonsevnen har ført til at personen må ha bistand til det daglige munnstell/kroppsstell. Det må også framgå forventet varighet av sykdommen/den nedsatte funksjonsevnen. Innholdet i erklæringen må være tilstrekkelig til at tannlegen kan påvise hvordan konsekvenser av sykdommen/den nedsatte funksjonsevnen, påvirker pasientens tannhelse.

Før stønadsberettiget behandling igangsettes skal det foreligge dokumentasjon på at personen ikke får ytelser etter lov om tannhelsetjenesten.

Etter denne stønadsordningen ytes det ikke stønad til personer med "tannlegeskrekk" e.l. Personer som har vært utsatt for tortur og/eller overgrep, og personer som har odontofobi, omfattes heller ikke av stønadsordningen. Disse gis tilbud om aktuell fobibehandling og tannbehandling av fylkeskommunene, finansiert over kapittel 770, post 70.

Personer med rusmiddelavhengighet som er under kommunal rusomsorg og som mottar tjenester etter helse-og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b og c, og personer som mottar legemiddelassistert behandling (LAR), omfattes heller ikke av denne stønadsordningen. Disse gis tilbud om tannbehandling fra fylkeskommunene, finansiert gjennom de statlige rammeoverføringene til fylkeskommunene.

Stønad ytes fortrinnsvis til konserverende tannbehandling for påførte kariesskader som følge av sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne. Dersom kroneterapi anses nødvendig, skal begrunnelse for valget journalføres. Det skal dokumenteres at kroneterapi vil føre til en vesentlig funksjonsforbedring sammenliknet med annen behandling. Dersom tenner går/er gått tapt kan også utgifter til protetisk behandling dekkes.

Det skal journalføres og dokumenteres hvorfor tenner eventuelt går tapt/ikke kan beholdes. Begrunnet prognose for tenner/tannsett som følge av planlagt behandling skal journalføres.

Etter folketrygdloven § 5-6 a ytes det også stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling av marginal periodontitt utført av tannpleier, jf. forskriften § 1 andre ledd.

Utgiftene dekkes etter honorartakstene.


De konkrete endringene er:

1. Vilkårene for stønad etterforskriften § 1 pkt. 4, Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlig medisinske tilstander.

I utfyllende bestemmelser er det presisert i teksten at det kan gis stønad ved infeksjonsforebyggende tannbehandling der infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig livstruende risiko for en person, og der risikoen har sammenheng med personens medisinske tilstand og behandling.

Nye avsnitt er også:
Personens tilstand og risikovurdering skal være dokumentert skriftlig ved erklæring fra lege/sykehusavdeling før den infeksjonsforebyggende tannbehandlingen starter.

Tannlegen/tannpleier er ansvarlig for at den tannbehandling som det gis stønad for, er en behandling som hindrer infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munnhulen, (og som kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for personen.

Dette er ikke dramatiske endringer fra i fjor, men mer en presisering om sammenheng mellom tannbehandlingen og reduksjon av risiko for infeksjonsspredning.

2. En liten endring under pkt 7, i de tilfeller det ytes stønad ved tannagenesi kan det for personer over 20 år ytes stønad til kjeveortopedisk behandling. Tidligere var det 18 år. Dette har liten betydning

3. Under innslagspunkt 8, b 7 er teksten endret til:
Dypt bitt med buccal eller palatinal påbitning av slimhinnen med to eller flere tenner. Tidligere var det presisert at det dype bittet skulle være 6 mm eller mer.

4. Justering av takstene
Takstene 304, 308, 421, 422, 702 og 703 er nedjustert som følge av Stortingets budsjettvedtak. De øvrige takster er i hovedsak prisjustert med om lag 1,7 prosent i henhold til Stortingets budsjettvedtak.

Det er gjort endringer i merknadene til takst 9. Tidsangivelsene i takstene 604a - 604d er fjernet, og det er gjort endringer i merknadene til disse takstene.
Endringer i regelverket gjeldende fra 1. januar 2018.

Heftet finner du også under "Dokumenter" under Profesjon og fag/Trygd og tannbehandling

NB: Fra 2017 utgis Gult hefte ikke lenger i papirversjon - kun som elektronisk versjon.

Eventuelle spørsmål om forståelse av regelverket og av takstsystemet kan rettes til Helsedirektoratet, avdeling for legemiddel- og tannhelserefusjon, eller til Helfo veiledning for helseaktører, telefon 815 70 070. Privatpersoner kan få veiledning på helsenorge.no eller ved å ringe 800HELSE: 800 43 573.

Publisert: 21.12.2017