Søk

Tannhelse nedprioritert i statsbudsjettet

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 blir takstene i folketrygdens stønad til tannbehandling ikke prisjustert - for tredje året på rad. I tillegg reduseres enkelte takster. Totalt tas det hele 120 millioner kroner fra pasientenes trygdestønad til nødvendig tannbehandling. Svært skuffende, sier NTFs president.

- Finansministeren uttalte på forhånd at arbeidet med statsbudsjettet i år har vært mer krevende enn det pleier. At Norge er inne i en utfordrende tid, og at budsjettene er stramme grunnet lavere oljepriser, er forståelig. Vi beklager likevel at regjeringen flere år på rad lar være å prisjustere trygdetakstene, og i tillegg faktisk reduserer takstene for en rekke behandlinger, sier Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforening.

Klikk her for å laste ned Helse- og omsorgsdepartementets Proposisjon til Stortinget for budsjettåret 2017 (pdf, 365 sider)

Refusjonstakstene i folketrygden har ikke økt siden 2014, og vil altså heller ikke bli justert opp i 2017. Innsparingen anslås til om lag 69 millioner kroner.

- Totalt har regjeringen spart inn ca 200 millioner kroner ved ikke å prisjustere takstene de siste tre årene. Når vi legger til de andre endringene som er gjort, nærmer vi oss 300 millioner i kutt i trygdestønader til pasientene siden 2014, påpeker Steinum.

I tillegg foreslås det nemlig å nedjustere enkelte av folketrygdens refusjonstakster, bl.a. for behandlinger med implantater. Disse reduksjonene vil gi en innsparing på 19 millioner kroner. 16 av disse millionene er satt av til å styrke prioriterte tiltak innenfor tannhelsetjenesten.

Videre foreslås det reduksjoner og forenklinger i takster for behandlingskontroller ved tannregulering, noe som vil gi en innsparing på om lag 32 millioner kroner for å styrke andre prioriterte tiltak. Så langt NTF kan se, er disse prioriterte tiltakene ikke innenfor tannhelsefeltet.

- Dette utgjør totalt 120 millioner kroner i kutt for 2017, og det ser ut til at det aller meste av disse pengene forsvinner fra tannhelseområdet, legger presidenten til. - Budsjettet for trygdestønad til tannhelsetjenester øker riktig nok, men dette skyldes kun en volumvekst beregnet til 3 %.

 

Små økninger i tilskudd for en rekke tiltak

De 16 millionene som overføres til prioriterte tiltak, fordeles på følgedne måte:

  • 3 mill. kroner i økt tilskudd til videre oppbygging av forsøksordning med tannhelsetjenester på sykehus.
  • 5 mill. kroner i økt tilskudd til videre oppbygging av TOO-team ved de regionale odontologiske kompetansesentre og i fylkeskommunene.
  • 4 mill. kroner i økt tilskudd til spesialistutdanning av tannleger (pedodonti og forsøksordningen med klinisk odontologi), dobbelkompetanseutdanning, og til lønnstilskudd til fylkeskommuner til ansettelse av spesialister i pedodonti.
  • 1 mill. kroner i økt tilskudd til videreutdanning og masterutdanning av tannpleiere.
  • 3 mill. kroner i økt tilskudd til Niom for videreutvikling av klinisk rettet materialforskning i samarbeid med regionale odontologiske kompetansesentre og med kliniske fagmiljøer i andre nordiske land.

Last ned pdf for kap 770 Programkategori Tannhelse
 

Last ned pdf for kap 2711 Programkategori Trygdestønader


Store tilskudd til kompetansesentrene

Tilskuddet til de regionale odontologiske kompetansesentrene utgjorde ca 65 millioner kroner i 2014 og rund 90 milloner i 2015. Økningen i tilskudd i 2015 er særlig knyttet til utstyr og økt husleie mv. for to av sentrene som flyttet inn i nybygg i 2015. I 2016 ble kompetansesentrene tildelt om lag 90 millioner kroner til videre oppbygging av aktivitetene ved sentrene, en bevilgning som foreslås videreført i 2017.

- Når man velger å bruke så store beløp av statlige midler, er det et tankekors at målet for kompetansesentrenes virksomhet nå tilsynelatende er endret til utelukkende å dreie seg om et kompetanseløft i offentlig tannhelsetjeneste, kommenterer Camilla Hansen Steinum. - Dette er i strid med det som var utgangspunktet, hvor kompetanseløftet i tannhelsetjenesten, med økt kunnskapsutvikling, forskning og kompetanseheving skulle komme hele tannhelsetjenesten til gode, fastslår presidenten.

 

Akademikerne etterlyser raskere omstilling

- Regjeringens forslag til statsbudsjett viser at Norge er inne i en krevende omstilling. Inntektene fra oljen synker og ledigheten er høyere enn vi liker. Denne utfordringen hadde jeg håpet at regjeringen hadde angrepet enda mer offensivt, med målrettet satsing på områder med vekstpotensial, uttalte Marit Hermansen, leder i Akademikerne i en pressemelding om statsbudsjettet.

Les mer på www.akademikerne.no

 

Publisert: 06.10.2017