Søk

Ny stortingsmelding om regionreform

Regjeringen la 5. april frem en ny stortingsmelding hvor de foreslår å gjennomføre en regionreform fra 2020, samtidig med kommunereformen. Meldingen inkluderer et forslag om overføring av oppgaver og ansvar til de nye regionene innen en rekke områder.

 

Fylkesinndelingen har ligget fast siden midten av 1800-tallet. Nå mener regjeringen at dagens fylkesstruktur har gått ut på dato. Målet er å halvere antall fylkeskommuner for å effektivisere samhandling mellom region og stat. Dette skal gjøres ved å samordne, forenkle og tydeliggjøre oppgaveløsning og ansvarsdeling.

- Med dette legger vi grunnlaget for at det regionale nivået kan bli mer funksjonelt og ta et større ansvar for samfunnsutviklingen i regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i  pressemeldingen fra regjeringen.
 

Flytting av oppgaver

Det foreslås overføring og vurdering av overføring av oppgaver og ansvar innen en rekke områder, blant annet innenfor samferdsel, kulturminnevern, kultur, næringsutvikling og friluftsliv. Tannhelse nevnes i meldingen som en av oppgavene regjeringen foreslo å flytte til kommunene i kommunereformen (Meld. St. 14 (2014-2015) Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner). Det står videre at regjeringen tar sikte på å fremme en lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene våren 2017.
 

Kartet er ikke ferdig tegnet

Meldingen inneholder heller ikke svar på hvordan de ti regionene skal se ut. I første omgang ønsker regjeringen at fylkene selv prøver å finne frem til ny inndeling, men det utelukkes ikke en sterkere statlig styrt prosess etter hvert. Den videre prosessen er at vedtak om sammenslåing skal fattes innen 1. desember 2016, mens proposisjon med forslag til ny struktur og oppgavefordeling skal være klar i løpet av våren 2017. Nye organisering av regioner og kommuner er planlagt iverksatt fra 1. januar 2020.
 

Støtte fra opposisjon og Akademikerne

Opposisjonen har stilt seg positiv til forslaget, men har varslet et ønske om å flytte flere oppgaver fra stat til region enn hva regjeringen har foreslått. Også Akademikerne har stilt seg positive til reformen.

- Større regioner vil føre til sterkere fagmiljøer. Dette vil gi bedre tjenester til befolkningen. Oppgaveløsning i større regioner vil også kreve et godt samarbeid på tvers av fagdisiplinene. Her vil våre medlemmer være viktige ansatte som bidrar med nøkkelkompetanse, sier Akademikernes leder Knut Aarbakke på www.akademikerne.no

Video av pressekonferansen 5. april kan ses på www.regjeringen.no

Publisert: 06.04.2016