Søk

Melding om bivirkninger av legemidler

Mer informasjon om bivirkningsmelding for helsepersonell finner du på nettsidene til Statens Legemiddelverk og/eller på www.relis.no

Hva er en bivirkning?

En bivirkning er en skadelig og utilsiktet virkning av et legemiddel. Bivirkninger er definert som alvorlige hvis de er dødelige, livstruende, gir varig mén, krever sykehusinnleggelse eller forlenger et sykehusopphold.

Når skal helsepersonell melde?

Helsepersonell skal sende bivirkningsmelding ved mistanke om sammenheng mellom en reaksjon og et legemiddel. Leger og tannleger har plikt til å rapportere dødelige og livstruende bivirkninger, bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger og uventede eller nye bivirkninger ved bruk av legemidler.

Rapporter heller en gang for mye enn en gang for lite!

Hvordan melder man fra?

Du kan melde ved å sende inn et meldeskjema og/eller ved å sende utskrift av journal, epikrise eller brev. Det er viktig for evalueringen av bivirkningen at meldingen inneholder så fullstendig informasjon som mulig om hendelsen, og relevante omstendigheter.

Hvor skal man sende meldingen?

Meldingen sendes til det regionale legemiddelinformasjonssenteret (RELIS) i din helseregion. RELIS registrerer bivirkningsmeldingene i den norske bivirkningsdatabasen, og sender tilbakemelding til den som har meldt hendelsen.

Adresser finner du her:

Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS) - felles nettside
www.relis.no

Helseregion Sør (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud samt Det norske radiumhospital HF, Rikshospitalet HF og Spesialsykehuset for epilepsi HF)

RELIS Sør
Rikshospitalet
0027 Oslo
Tlf: 23 07 53 80
E-post: relis@rikshospitalet.no

Helseregion Øst (Østfold, Akershus, Oslo, Oppland og Hedmark)

Relis Øst
Ullevål universitetssykehus
0407 Oslo
Tlf: 23 01 64 11 / 12 / 13
E-post: postmaster@relis.ulleval.no

Helseregion Vest (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane)

Relis Vest
LKB
Haukeland Universitetssykehus
Postboks 1, 5021 Bergen
Tlf: 55 97 53 46 / 60 / 61
E-post: relis@haukeland.no

Helseregion Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag)

Relis Midt-Norge
Avdeling for legemidler
St. Olavs Hospital HF, 7006 Trondheim
Tlf: 73 55 01 58 / 59 / 62 / 63
E-post: relis@legemidler.no

Helseregion Nord (Nordland, Troms og Finnmark)

Relis Nord-Norge
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Postboks 79, 9038 Tromsø
Tlf: 77 64 58 89 / 90 / 91
E-post: relis@unn.no