Søk

Helsepolitisk barometer bekrefter stor tillit til tannhelsetjenesten

Kantar TNS har gjennomført det årlige Helsepolitiske barometeret for å kartlegge befolkningens oppfatninger og forventninger til helsepolitikken. Tirsdag 28. mars ble resultatene presentert. Støtten og tilliten til tannhelsetjenesten, slik den fremstår i dag, er stor.

NTF er en av 13 organisasjoner og institusjoner som har deltatt i Helsepolitisk barometer 2017. Resultatene ble presentert på et arrangement på Filmen hus 28. mars foran en fullsatt sal og med store deler av Stortingets helse- og omsorgskomité til stede. Klikk her for å lese mer om Helsepolitisk barometer og arrangementet.
 
Her er en oppsummering av resultatene fra NTFs del av barometeret og presidentens apelll til politikerne:

Stor motstand mot å endre på barns rett til gratis tannbehandling 

Dagens ordning gir lovfestet rett til gratis tannhelsetjeneste for barn og unge. Som en del av forslaget om å flytte ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommune til kommune har regjeringen foreslått å overføre denne bestemmelsen fra lov til forskrift. Det er bare Stortinget som kan endre lover, mens regjering og departement kan endre forskrifter. Rettigheten vil derfor bli betydlig svekket, og NTF har advart mot dette tidligere. (Se sak på www.nrk.no om dette temaet fra okt. 2016). Tallene fra Helspolitisk barometer støtter NTFs syn, og viser at hele 91% av befolkningen vil at retten til gratis tannbehandling for barn og unge fortsatt må være lovfestet og ikke bør kunne endres uten at Stortinget involveres. Kun 4% mener at denne retten ikke bør være lovfestet. Basert på disse tallene ber NTF derfor regjeringen tenke seg om minst en gang til før de gjennomfører denne endringen.

Hvem skal få støtte til tannbehandling?

Budsjettet for offentlig støtte til tannbehandling er svært begrenset og har de siste tre årene blitt ytteligere svekket i statsbudsjettet. Ergo må det prioriteringer til for hvem som skal motta stønad fra det offentlige. Det helsepolitiske barometeret viser nå at et flertall (62%) i den norske befolkning mener at alle bør få offentlig støtte til tannbehandling ut over et visst beløp (egenandelstak), mens 21% av befolkningen mener offentlig støtte til tannbehandling kun bør gis til pasienter med diagnoser og medfødte sykdommer som gir dårlig tannhelse. 12% mener at offentlig økonomisk støtte bare bør gis etter behovsprøving på bakgrunn av pasientens økonomiske situasjon.
 
I dag gis det kun støtte til pasienter med nærmere definerte helsemessige tilstander. Personlig økonomi eller størrelse på utgifter er ikke et kriterium for å motta stønad. NTFs synspunkt er at dagens ordning i hovedsak fungerer godt, i den forstand at den er rettet inn mot dem som trenger det mest og har størst behandlingsbehov. Det betyr ikke at ordningen ikke kan forbedres, og vi tar innspillene med oss i arbeidet med å inkludere nye grupper og gjøre ordningen enda mer målrettet. 

Tannturisme er ikke et økende fenomen

Tross inntrykk man kan få fra media, er det relativt få som velger å få utført sin tannbehandling utenlands. Kun 4% av deltakerne i Helsepolitisk barometer svarer at de har vært hos tannlege i utlandet de siste to årene, og da er akutte behandlingsbehov på utenlandsreise inkludert. NTF spurte om dette i undersøkelser både i 2007 og 2011, begge ganger med tilsvarende resultater. Det kan med andre ord ikke ses noen økende tendens på området. 
 
Når det gjelder grunner til å velge tannbehandling i Norge, så fremholdes faglig dyktighet som det viktigste argumentet. Selv om det kan være noen kroner å spare, er skepsis til fagligheten den viktigste barrieren for de fleste (45%) mot å si ja til tannbehandling i utlandet. Dette signaliserer samtidig høy tillit til norske tannleger. Nesten like viktig er frykten for å bli lurt (42%), og problemer med videre oppfølging (38%). 

Ber om økt støtte og mer fokus på antibiotikaresistens

Det er relativt få (13%) som er bekymret over den smittefaren man kan utsette seg for ved å velge behandling i utlandet. Behandlingen som nordmenn på «tannreise» mottar i utlandet, innebærer ofte større operative inngrep og økt risiko for smitte. NTF mener at myndighetene her må ta en tydeligere rolle. Det vedtaket som Stortinget fattet 23. februar, er et skritt i riktig retning for å motvirke økt omfang av pasientbehandling, inkludert tannbehandling, i land med høy risiko for spredning av resistente bakterier.
 
Den norske tannhelsemodellen er god, og NTF vil fortsette å arbeide for å kunne tilby befolkningen en tannhelsetjeneste i verdensklasse. Samtidig oppfordres politikerne til å prioritere økt støtte til dem som trenger det mest, og som har størst behov for tannbehandling.
 
Dette er viktig, ikke bare for den enkeltes tannhelse og livskvalitet, det er også god samfunnsøkonomi!
 

Publisert: 28.03.2017