Søk

Nytt nasjonalt klageorgan for helsesektoren er opprettet

Som ledd i regjeringens beslutning om endringer i den sentrale helseforvaltningen er det nå etablert et Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage).

Det nye organet etableres som en ny etat bestående av sekretariatene for Pasientskadenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda og Statens helsepersonellnemnd. Relevante klagesaker som frem til nå har blitt behandlet i Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Helseøkonomiforvaltningen (HELFO), blir flyttet til det nye klageorganet. Klageorganet er lokalisert til Bergen og etableringen innebærer rundt 100 arbeidsplasser til Bergen når omorganiseringen er sluttført. Direktør i det nye organet er Rose-Marie Christiansen.

Les mer på klageorganets nettsted www.helseklage.no

Klagebehandling i helsetjenesten har frem til nå blitt ivaretatt av ulike etater, og Helsedepartementets mål med å samle disse i en felles og samlokalisert etat er å gi en enklere og mer effektiv klagebehandling. Samlingen av sekretariatene vil ikke endre de enkelte nemndenes mandater, oppgaver eller uavhengige stilling.  

Det nye Nasjonale klageorganet vil få myndighet som klageinstans i enkelte saker som frem til nå har blitt behandlet av Helsedirektoratet, HELFO og Helse- og omsorgsdepartementet. For tannleger vil dette bety at Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten blir klageinstans for vedtak truffet av HELFO etter folketrygdloven kapittel 5 om stønad ved helsetjenester og tilhørende forskrifter, inkludert klage på vedtak vedrørende undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom. Nasjonalt klageorgan vil også overta klagesaker på vedtak angående autorisasjon og behandling av lisenssaker.

Endringene er foretatt som et resultat av høringen om endringer i pasientskadeloven i september 2015. Klikk her for å lese mer om høringen på www.regjeringen.no

Publisert: 27.01.2016