Søk

NTFs høringssvar om Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen er levert

Fredag 30. september leverte NTF sitt høringssvar om Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen, inkludert den planlagte flyttingen av tannhelsetjenesten.

Klikk her for å lese NTFs høringssvar i sin helhet

Regjeringens høringsnotat som ble sendt ut i juni i år, inneholder en rekke forslag til lovendringer som legger grunnlaget for overføringen av tannhelsetjenesteansvaret fra fylkeskommunene til kommunene. Høringsfristen var 1. oktober. NTF har stilt seg sterkt kritisk til høringsnotatet..

Her er hovedargumentene fra NTFs høringssvar:

  • Forslaget grunner ikke i et behov i tannhelsetjenesten, som fungerer godt på dagens forvaltningsnivå. Flyttingen fremstår mer som et grep for å gi kommunene nye oppgaver og dermed bygge opp under kommunereformen, heller enn for å styrke tannhelsetjenesten.
  • Fylkene har i dag god styring på de ressursene tannhelsetjenesten disponerer over og kan fordele dette dit behovet er størst. Kommunalt ansvar gjør dette mye mer komplisert.
  • Andre politiske reformer har hatt som mål å samle offentlige tjenester i større enheter, dvs. gå fra smådriftsulemper til stordriftsfordeler. Dette forslaget går i motsatt retning.
  • Den grunnleggende forutsetningen om store og robuste kommuner er ikke oppfylt. Konsekvensen blir mer interkommunalt samarbeid - også dette i motsetning til de svært klare politiske signalene om å redusere omfanget av slike løsninger.
  • Flyttingen av tannhelsetjenesten til kommunalt forvaltningsnivå er ikke konsekvensutredet. De økonomiske konsekvensene oppleves som undervurdert og underkommunisert.
  • Departementet vil fjerne lovfestingen av gratis tannhelsetjenester til prioriterte grupper. I forslaget flyttes bestemmelsen fra lov til forskrift. Makten flyttes dermed fra Storting til regjering/departement, og tilbudet vil dermed ha en svakere beskyttelse og vil være lettere å endre på.
  • Lovforslaget baserer seg på og henviser til flere forskrifter som ikke er utarbeidet. Saken oppleves derfor som svært prematur.

Nå gjenstår arbeidet med å gå gjennom de øvrige høringssvarene og påvirke prosessen videre. Regjeringen skal etter planen legge frem et samlet lovforslag i vårsesjonen. Målet er å få et endelig vedtak i Stortinget før sommeren 2017 - og dermed før valget i september.

Samtlige høringssvar publiseres på www.regjeringen.no

Publisert: 03.10.2016