Søk

​NTFs hilsen til Stortinget 2017-2021

Styrking av folketrygdens stønadsordninger og bevaring av den norske tannhelsemodellen er NTFs viktigste prioriteringer til Stortinget 2017-2021. Den norske tannhelsemodellen, med en sterk offentlig tannhelsetjeneste og en velfungerende privat sektor har vært vellykket og har bidratt til den gode tannhelsen vi har i Norge i dag. Modellen bør forbedres og videreutvikles.

I dag, mandag 9. oktober, markeres åpningen av det 162. Storting. 169 representanter fra ni partier skal i neste fireårsperiode vedta politikken for velferdssamfunnet vårt.

Større rom til å arbeide for tannhelsepolitiske saker

For NTF som interesseorganisasjon gir den parlamentariske situasjonen, der opposisjonen har fått større makt, et betydelig rom til å påvirke og få gjennomslag for våre saker. Vi skal være tydelige på våre prioriteringer og legge ned den innsatsen som trengs for å få gjennomslag for dem.

NTFs viktigste prioriteringer denne stortingsperioden er:

  • Økte folketrygdstønader for sårbare grupper. Målretting av offentlige midler vil gi mest og best tannhelse for pengene.
  • Dagens trygdesystem fungerer godt og bør utvides og styrkes.
  • En god offentlig tannhelsetjeneste bygget på sterke fagmiljøer og god ledelse. Stortinget vedtok i vår 2017 å stoppe regjeringens forslag om å flytte tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen til kommunen. I samme vedtak ble det åpnet for en prøveordning fra 2020-2023 dersom enkeltkommuner skulle ønske det. Det er Stortingets ansvar at planene om en prøveordning for forsøkskommuner og eventuelle planer om en fullstendig flytting skjer på en måte som ikke får negative konsekvenser for kvaliteten på det offentlige tannhelsetilbudet.
  • Gode og forutsigbare driftsvilkår for privat tannhelsesektor. De fleste voksne over 20 år benytter seg av privat tannhelsetjeneste. Denne er velfungerende, og tjenesten har ingen driftstilskudd fra det offentlige.

Hva gjør vi – og hvordan?

NTF arbeider for å få gjennomslag for disse sakene på flere ulike måter.

  • Vi har kontinuerlig møter med enkeltpolitikere, stortingskomiteer og partigrupperinger.
  • Vi deltar på høringer i Stortinget om enkeltsaker, budsjett o.l.
  • Vi leverer skriftlige innspill til relevante høringer og vi benytter mediene til å belyse våre saker for offentligheten.

camilla stortinget

Publisert: 09.10.2017