Søk

​NTF på høring om statsbudsjettet

Torsdag 26. oktober var NTF på høring med Stortingets Helse- og omsorgskomite om forslaget til statsbudsjett 2018. Presidenten trakk spesielt frem to viktige punkt - innslagspunkt 14 i trygdeordningen og den økte støtten til kompetansesentrene.

NTFs synspunkt på statsbudsjettet er tidligere publisert her på nettsiden i artikkelen "Et tannhelsebudsjett på det jevne"

Kutt i trygdestønaden til sårbare grupper
NTF har med glede registrert en tverrpolitisk enighet i partiprogrammene om å styrke stønadsordningene på tannhelse til sårbare pasientgrupper. Det er derfor ekstra skuffende at nettopp disse stønadsordningene nok en gang er kuttet i dette budsjettet, slik det har blitt gjort systematisk siden 2014. Totalt er stønadene kuttet i overkant av 300 millioner kroner i denne perioden.

Presidenten la spesielt vekt på kuttet i stønad til tannbehandling for personer med sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne, punkt 14 i trygdeordningen. Dette er det eneste punktet som kan knyttes til pasientens psykiske helse. Regjeringen har gjentatt at psykisk helse er et satsingsområde, men det følges åpenbart ikke opp når det gjelder tannhelsen til disse pasientene. Et kutt i nettopp dette stønadspunktet er hverken sosialt eller lønnsomt, og NTF ba derfor komiteen om å reversere disse kuttene.

Nye millionbeløp til kompetansesentrene
Det andre punktet presidenten trakk frem, og som også førte til oppfølgingsspørsmål fra komiteen, er at det igjen flyttes millionbeløp fra pasientstønader til de regionale kompetansesentrene. NTF påpekte at målet med opprettingen av kompetansesentrene var at det skulle bidra til et løft til hele tannhelsetjenesten – både offentlig og privat. Det har dessverre ikke skjedd. Dessuten representerer sentrene en ytterligere oppbygging av spesialistkompetanse i sentrale strøk, i stedet for å bidra til spredning av spesialistkompetanse, som var målet. NTF var også tydelige i tilbakemeldingen om at utdanning av spesialister bør skje ved fakultetene, ikke ved kompetansesentrene.

bilde_høring1Klikk her for å se opptak av høringen fra Stortingets nett-TV

NTF leverte også fra seg et notat til Helse- og omsorgskomiteen med sine innspill til budsjettbehandlingen. Klikk her for å laste ned notatet

Publisert: 26.10.2017