Søk

NTF har levert sitt høringssvar om prioriteringsrapporten «Det viktigste først»

​NTF har levert inn sitt svar i høringen om Blankholmutvalgets rapport «Det viktigste først». Rapporten inneholder utvalgets forslag til prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester, og fristen for å komme med innspill var 22. mai 2019.

Forside BlankholmNTF har i sitt høringssvar understreket at oral helse allerede har vært gjenstand for omfattende prioriteringer, eller rettere sagt nedprioriteringer, fra politisk hold. NTF er svært tilfreds med at utvalget nå foreslår en helhetlig gjennomgang av finansieringen og regelverket for stønadsordningen, samt gjennomgang av gruppene som i dag har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven.

Det er på høy tid med en slik helhetlig gjennomgang på tannhelsefeltet, slik at hele tjenesten kan ses i sammenheng, også med resten av helsetjenesten. Fremtidens utfordringer med flere eldre, flere som overlever alvorlig sykdom og flere som lever lenger med kroniske lidelser, vil kreve økt kompetanse og bedre samhandling på tvers for å sikre gode helsetjenester. Selv om man ser for seg at organisering og finansiering av tjenestene fortsatt skal være ulik, ligger det likevel store gevinster for pasientene i en bedre dialog og samhandling mellom tjenester på ulike administrative nivåer.

NTF ønsker å være en konstruktiv samarbeidspartner i det videre arbeidet, og forutsetter at prosessene gjennomføres med bred deltakelse fra fagmiljøene og at de iverksettes innen rimelig tid.


NTFs høringssvar kan leses på NTF mener

Mer informasjon om NOUen og høringsprosessen finnes på www.blankholmutvalget.no og www.regjeringen.no

Publisert: 24.05.2019