Søk

NTF ber Stortinget si nei til å flytte det offentlige tannhelseansvaret til kommunene

I sitt innspill til helse- og omsorgskomiteen uttrykker NTF alvorlig bekymring for at en slik flytting vil splitte og ødelegge de gode, robuste og svært kompetente fagmiljøene som er bygget opp gjennom årelang satsing. Dette vil medføre negative konsekvenser for tjenestetilbudet og dermed for befolkningens tannhelse.

NTF leverte tirsdag 25. april sine innspill til Stortingets Helse- og omsorgskomite ad Prop. 71L (2016-2017) "Lov om endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.)". 
 
NTF mener at Stortinget må si nei til regjeringens forslag om å overføre ansvaret for Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) fra dagens 19 fylkeskommuner til rundt 350 kommuner. Foreningen er alvorlig bekymret for at et slikt vedtak vil svekke den norske tannhelsemodellen og medføre negative konsekvenser for befolkningens tannhelse. Flyttingen vil splitte og ødelegge de gode, robuste og svært kompetente fagmiljøene som er bygget opp gjennom årelang satsing. Endringen vil også medføre betydelige administrative konsekvenser og omfattende økonomiske kostnader, og NTF frykter at pasientene må betale prisen i form av dårligere og dyrere tjenester.
 
Et overveldende flertall av de høringsinstansene som har uttalt seg om forslaget, går imot overføringen. Regjeringen har ikke tatt hensyn til dette. NTF ber derfor Stortinget om å si nei til å flytte det offentlige tannhelseansvaret til kommunene. 
 
Foreløpig dato for første behandling i Stortinget er satt til 8. juni 2017
 

NTFs hovedargumenter mot flytting av DOT:

  • Det foreligger ingen faglig begrunnelse for å flytte ansvaret for DOT til kommunene. Tvert imot har tidligere utredninger konkludert med at DOT må ligge på et regionalt nivå.
  • Regjeringens og Stortingets forutsetning for en flytting av DOT har hele tiden vært at kommunene vil utgjøre store og robuste enheter som vil være i stand til å utføre denne oppgaven. Denne forutsetningen er på langt nær oppfylt.
  • Interkommunalt samarbeid trekkes frem som et nødvendig alternativ for kommuner som blir for små til å drifte en tannhelsetjeneste på egen hånd. Resultatet vil bli et lappeteppe av ulike løsninger, alt annet enn robuste, som vil ramme kvaliteten og medføre ulikhet i tjenestetilbudet.
  • Samme forvaltningsnivå er verken en forutsetning eller en garanti for godt samarbeid. Tannhelsetjenesten i fylkeskommunene har allerede i dag tett og godt samarbeid med ulike enheter i kommunene gjennom bindende samarbeidsavtaler. Det avgjørende er gode systemer, avtaler, rutiner og god ledelse.
  • Regjeringen har ikke vurdert overgangskostnader knyttet til overdragelsen av de ulike virksomhetene som oppgaveoverføringen medfører. Disse kostnadene vil med all sannsynlighet bli betydelige. Fylkeskommunenes stordriftsfordeler vil gå tapt, og et stort antall kommuner vil bli for små til å kunne etablere eller videreføre en forsvarlig offentlig tannhelsetjeneste.

Det er i tillegg en del problemstillinger og utfordringer knyttet til hvordan de planlagte virksomhetsoverdragelsene skal gjennomføres i praksis som er svært overflatisk berørt. En rekke spørsmål er derfor uavklart. 

Regjeringen foreslår også at lovbestemt gratis tannbehandling til prioriterte grupper fjernes og legges til forskrift. Stortinget vil ved et slikt vedtak gi fra seg sin myndighet til å beslutte hvem som skal få gratis tannbehandling til skiftende regjeringer. Dette er NTF svært kritisk til.
 

Overføring av ROK og tannlegespesialister

NTF stiller seg også kritisk til overføring av tannlegespesialister og regionale odontologiske kompetansesentre (ROK). Ca. 90% av tannlegespesialistene er helprivate tjenestetilbydere, i motsetning til spesialisthelsetjenesten for øvrig som hovedsakelig består av offentlig ansatt helsepersonell eller helsepersonell med driftsavtaler med det offentlige. Bare et lite antall tannlegespesialister er ansatt i ulike deler av offentlig sektor.
 
For at ROK skal kunne utføre oppgavene sine, er de avhengige av et utstrakt samarbeid med de odontologiske lærestedene og andre forskningsinstitusjoner samt med helseforetakene, noe som vil være svært utfordrende med kommunal forankring. 
 

Publisert: 26.04.2017