Søk

Endringer i Det gule heftet 2017

Kommentarer til endringer i «Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017", også kalt "Det gule heftet".

Utgangspunktet er at den voksne del av befolkningen selv skal betale for behandling hos tannlege og tannpleier. Hensikten med folketrygdlovens regler om tannbehandling er å gi hel eller delvis støtte til grupper i befolkningen med særlige tannbehandlingsbehov. Trygderefusjon er begrenset til undersøkelse og behandling av sykdommer og skade.

Heftet inneholder regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017. Endringer i regelverket gjeldende fra 1. januar 2017.

Last ned PDF av Gult hefte 2017 her

NB: Gult hefte for 2017 kommer ikke i papirversjon

”Det gule heftet” vil ikke lenger bli trykket opp i papirversjon.
 

Endringer i takster

Takstene 304, 320, 421, 422, 424, 513, 514 og 604 b-d og f er nedjustert som følge av Stortingets budsjettvedtak. Takst 805 er fjernet.

I tillegg er det gjort presiseringer i vilkårene for takstene 4, 405, 415 og 811:

Takst 4:
Taksten kan også benyttes av tannpleier ved etterkontroll etter periodontal behandling og
uavhengig av tilstand/tilfelle/punkt ved fjerning av sutur (f.eks. ved punkt 5 ).

Takst 405: Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot
Taksten omfatter operativ fjerning av tann eller av tanns rot/røtter der det er behov for oppklapping, fjerning av kjeveben, eventuelt deling av tann/røtter, fjerning av annet vev med utskraping, sårtoilette mv. og suturering.

Takst 415: Cystectomi/decortikering
Taksten kan brukes ved operativ fjerning av større cyste som ikke faller inn under takst 405. Hvis tann fjernes i samme seanse debiteres fjerningen av tann med 50 pst av refusjons-/honorartakst.

Takst 811: Taking av prøver til mikrobiologisk laboratorieundersøkelse (bakteriell identifikasjon med resistens)
Taksten omfatter oralmikrobiologiske tjenester (anaerob og aerob dyrkning inkludert identifikasjon av sopp og tarmbakterier, resistensbestemmelse og molekylærbiologisk identifikasjon) fra laboratorium som tar sikte på å avdekke komplekse mikrobiologiske tilstander ved odontogene infeksjoner og ved slimhinnelidelser.

Taksten kan kun benyttes i kombinasjon med takst 801.
 

Andre viktige endringer i regelverket:

Klagebestemmelser (s.6) – ny tekst:

Klage

Avslag på krav om stønad kan påklages. Alle klager rettes til den enhet som fattet det vedtaket som ønskes klagebehandlet, jf. folketrygdloven § 21–12 og forvaltningsloven § 32. Helseklage er klageinstans for vedtak fattet av Helfo. Klage sendes Helfo, som forbereder saken for oversendelse til klageinstansen.

Klageinstansens vedtak kan ankes til Trygderetten.
 

Vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt. 3 (s. 8) og pkt. 4 (s.8) – ny tekst/presisering

3 Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig

Dette inkluderer krefttilstander og lokalt aggressive tilstander (som store kjevecyster over et område som omfatter/tilsvarer mer enn 1 tann, benigne svulster og osteomyelitt) og som direkte påvirker munnhulen/kjevene. Apikal periodontitt eller avgrenset cyste rundt tannrot/-krone omfattes ikke av denne bestemmelsen…

4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlig medisinske tilstander

Etter denne bestemmelsen kan det gis stønad til nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling der infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko. Det må dokumenteres ved erklæring fra lege/spesialist/sykehusavdeling at vilkåret er oppfylt.

Som hovedregel gis ikke stønad til generell rehabilitering av tannsettet. Unntak er tilfeller der tenner må fjernes som ledd i den infeksjonsforebyggende behandlingen. I slike unntakstilfeller dekkes også utgifter til nødvendig rehabilitering.


Presisering av oligodonti (s. 10)

7. Tannutviklingsforstyrrelser

…Ved behandling av personer med oligodonti (medfødt mangel av 6 eller flere permanente tenner) kan takst 316 benyttes…

 

Henvisning til kjeveortoped (s. 12) – presisering/skjerping av krav til henvisning

Henvisning til kjeveortoped

Det er en forutsetning for stønad at det foreligger fyldestgjørende henvisning fra tannpleier eller fra annen tannlege. En henvisning for brukere omfattet av gruppene b) og c), gjelder 24 måneder fra henvisningsdato. I de tilfeller det er behov for en ny vurdering av behandlingsbehovet, må det foreligge ny henvisning, jf. forskriften § 3 andre ledd.

 

Pkt. 10 Hyposalivasjon og stønad til kroneterapi (s. 13) – ny ordlyd/presisering av valg av kroneterapi

10. Hyposalivasjon

Stønad ytes fortrinnsvis til konserverende tannbehandling for påførte kariesskader. Dersom kroneterapi velges, må begrunnelse for valget journalføres. Dersom tenner går tapt kan også utgifter til protetisk behandling for de tapte tennene dekkes.
 


Vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt 14 (s. 14)

Vilkårene for stønad etter § 1 pkt. 15 (s.14-15)

Begge punkter har endringer i tekst (se heftet)

 

Andre presiseringer

I tillegg er det viktig å merke seg følgende presiseringer fra Helsedirektoratet til gjeldende regelverk:

 • Tnr. 501 (behandling marginal periodontitt s. 46 i rundskriv I-8/2015) og tnr. 604 a-e (s. 51-52 i samme rundskriv) er basert på et tidsforbruk.

  (På disse takstene vil regelmotor KUHR være innstilt slik at takstbruk som kommer i konflikt med bestemmelsene vil bli avvist.)

  NB! Det vil altså bli utført automatiske kontroller på tidsbruk. Vi har fått informasjon om at regningene IKKE vil bli avvist på nåværende tidspunkt, men at man vil få tilbakemelding om at det er funnet uoverensstemmelser i forhold til tidsbruk.  
   
 • Når det gjelder kjeveortopeder så gjøres det oppmerksom på følgende bestemmelse i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom (§3)

  Dersom oppgaver delegeres til annet personell, jf. helsepersonelloven § 4 og § 5, forutsettes det at delegerte oppgaver utføres under kjeveortopedens ansvar, tilstedeværelse og fulle oppmerksomhet.

  Det er gitt beskjed om at det vil utføres kontroller på dette punktet og at tilstedeværelse og full oppmerksomhet vil bli tolket strengt.
   

NB! Dette er kun de vesentligste endringene. Vi oppfordrer alle til å lese hele heftet slik at alle er oppdaterte på det nye regelverket!

Last ned PDF av Gult hefte 2017 her

Publisert: 10.01.2017