Søk

Sentralt forhandlingsutvalg

1.  Hovedstyret inngår sentrale tariffavtaler på vegne av NTF. Fullmakt til å forhandle og inngå slike avtaler, er delegert til Sentralt forhandlingsutvalg (SF).

2.  Sentralt forhandlingsutvalg velges for to år av gangen. Utvalget består av tre medlemmer og to varamedlemmer. Leder og nestleder velges separat. Leder skal velges skriftlig. For å sikre kontinuitet bør maksimalt to utvalgsmedlemmer og ett varamedlem skiftes ut samtidig. Likevel bør som hovedregel ingen sitte i samme verv mer enn åtte år.

3.  Utvalget velges på Lønnspolitisk forum (LF) de år det velges hovedstyre.

4.  De år det ikke velges hovedstyre, velger NTFs tariffkonferanse en valgkomité på tre medlemmer med funksjonstid to år. For å sikre kontinuitet bør maksimalt to medlemmer av valgkomiteen skiftes ut samtidig. Likevel bør som hovedregel ingen sitte i samme verv mer enn åtte år.

5.  Sentralt forhandlingsutvalg skal være representert i hovedstyret. Lønnspolitisk forum velger selv sin representant og vararepresentant. Valget skal godkjennes av NTFs representantskap med alminnelig flertall.

6.  Sentralt forhandlingsutvalg oppnevner representanter til Akademikernes forhandlingsutvalg. 

7.  Sentralt forhandlingsutvalg har følgende oppgaver og ansvar:

     a) for at valg av NTFs tillitsvalgte etter Hovedavtalen i hvert tariffområde finner sted. Sentralt forhandlingsutvalg kan ved virksomheter der det ikke foretas valg, utnevne tillitsvalgte.

     b) ivareta ansatte tannlegers lønns- og arbeidsvilkår, pensjonsspørsmål samt fagpolitiske interesser

     c)  forberede og fremsette krav i forbindelse med forhandlinger, etter mandat gitt på NTFs tariffkonferanse.

     d)  oppnevne forhandlingsdelegasjon(er) til sentrale forhandlinger i tariffområdene det er etablert partsrettigheter/kreves etablert partsrettigheter.

     e) Sentralt forhandlingsutvalg har fullmakt til å foreta plassoppsigelser, meddele plassfratredelse  godta eller forkaste et forhandlingsresultat/meglingsskisse,

     f)   SF skal videre være kontaktledd og rådgiver overfor de lokale utvalg av tillitsvalgte og koordinere lokale forhandlinger ved behov

     g)  drive opplæring av tillitsvalgte, spesielt i lov- og avtaleverk, forhandlingsstrategi og -teknikk. Denne virksomheten skal finansieres med OU-midler så langt det finnes midler til dette;

     h)  gi råd til de lokale utvalgene i vanskelige medlemssaker. Lokale saker av prinsipiell karakter som er brakt inn for Sentralt forhandlingsutvalg, skal legges frem for hovedstyret,

     i)   forberede møteinnkalling og dagsorden til Lønnspolitisk forum og NTFs tariffkonferanse. Innkalling sendes deltakerne til disse arrangementene senest en måned før møtedato.

    Det skal jevnlig avholdes møter i Sentralt forhandlingsutvalg. Utvalget kan legge frem saker av prinsipiell interesse for hovedstyret. Utvalget kan også sende saker ut til høring blant UTV og/eller medlemmene i særskilt viktige saker.