Søk

Instruks for valgkomiteen til Sentralt forhandlingsutvalg NTF

A. Valgkomitéens mandat:
Valgkomitéens oppgave er å avgi innstilling til Lønnspolitisk forum om kandidater til sentralt forhandlingsutvalg.

Valgkomitéens innstilling skal ikke omfatte medlemmer til valgkomitéen.

B. Valgkomitéens arbeid:
Sentralt forhandlingsutvalg velges for to år av gangen. Utvalget skal bestå av tre medlemmer og to varamedlemmer. For å sikre kontinuitet, bør maksimalt to utvalgsmedlemmer og ett varamedlem skiftes ut samtidig.

UTVene kan fremme kandidater til Sentralt forhandlingsutvalg.

Alle sittende medlemmer og varamedlemmer i Sentralt forhandlingsutvalg skal kontaktes av valgkomitéen og spørres om de ønsker gjenvalg.

Valgkomitéen skal gjennomføre samtaler med kandidater for å vurdere deres organisasjonsmessige erfaring, motivasjon og egnethet for vervene. Kandidatene skal ha vurdert sitt kandidatur opp mot NTFs habilitetsregler for tillitsvalgte og ansatte.

Valgkomitéens innstilling skal være be¬grunnet og skal inneholde navn på og relevante opplysninger om de kandidater som er innstilt. Det skal også angis hvem som har foreslått kandidatene. Innstilte kandidater skal være forespurt og ha akseptert sitt kandidatur.

Det er ønskelig med kandidater fra ulike tariffområder.

C. Gjennomføring av valg
Valgkomiteens innstilling sendes ut med innkallingen til Lønnspolitisk forum
Valget gjennomføres på Lønnspolitisk forum de år det velges hovedstyre. Valgkomiteen skal presentere og begrunne sin innstilling.

UTVene som har foreslått kandidater gis mulighet til å presentere disse.
Delegater må være personlig til stede for å avgi stemme, det kan ikke gis fullmakt til annen delegat.

SF har ansvaret for at en oppdatert oversikt over hvor mange medlemmer den enkelte delegat representerer, foreligger skriftlig på valgdagen.

Leder og nestleder velges separat. Leder skal velges skriftlig.

Utarbeidet av Sentralt forhandlingsutvalg 7. mars 2018