Søk

NTFs synspunkter på Stortingsvedtaket om flytting av ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten

Vedtakets helhet

Den norske tannlegeforening (NTF) er tilfreds med at det ikke lenger er flertall på Stortinget for å flytte ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) til kommunene. H/FrP-regjeringen er en mindretallsregjering, og regjeringen er avhengig av støtte fra Venstre og KrF fra sak til sak – noe de ikke har fått i denne saken. Dermed har regjeringens opprinnelige ønske om flytting av ansvaret for DOT ikke fått flertall i Stortinget. Det er derfor på sin plass å gi honnør til både Venstre og KrF for å ha basert sine beslutninger på fagmiljøenes råd i denne saken.

Det er også gledelig at Venstre og KrF i sine partiprogram for 2017-2021 har vedtatt at regionene skal ha ansvar for DOT. Også opposisjonen i komiteen ved AP og SP har gjennom hele prosessen vært tydelige i sin motstand mot flytting. Det gir et godt parlamentarisk grunnlag for våre standpunkter i fremtidig utvikling i denne saken.

Stortinget har bedt regjeringen å legge til rette for en prøveordning som skal evalueres og ber regjeringen om å komme tilbake med en egen sak i 2023 som vurderer overføring av den samlede tannhelsetjenesten basert på erfaringene fra prøveordningen. Evalueringen skal være en del av grunnlaget for beslutning om overføring fra 2023.

Vi vil fortsette vårt arbeid med å overbevise beslutningstakerne om vårt primære standpunkt: Store og robuste enheter er en forutsetning for en god og likeverdig tjeneste. Fortsatt regional organisering sikrer tannhelsetjenestens behov for store nok enheter. Det er den beste garanti for en tjeneste av høy faglig kvalitet som leverer et godt og likeverdig tilbud til befolkningen i hele landet. Det er viktig for pasientsikkerheten. Avgjørende for god tjenestekvalitet er god ledelse og gode samarbeidsløsninger. Det legger fylkeskommunen best til rette for. Vi vil også fremheve at de regionale odontologiske kompetansesentrene hører til på regionalt nivå.


Prøveordning

Stortinget ber regjeringen legge til rette for en prøveordning som innebærer at kommuner som ønsker det, etter søknad, kan få tillatelse til å overta ansvaret for tannhelsetjenesten fra 2020.

Prøveordningen fremstår uferdig. Stortingsvedtaket definerer ikke hvordan søkeprosessen for interesserte kommuner skal være. Vedtaket går heller ikke i dybden på kravet om enighet mellom berørte kommuner samt forhold mellom fylkeskommunen og eventuelle kommuner som ønsker å være med på prøveordningen. Det presiseres at en slik ordning med frivillig oppgaveoverføring betyr en formell oppgaveoverføring fra aktuelle fylkeskommuner til de kommuner som ønsker dette. Det skal også i disse situasjonene skje en fullstendig oppgaveoverføring. Det skal med andre ord ikke skje en delt overføring i form av at fylkeskommunen/regionen beholder sørge-for-ansvaret for tannhelsetjenesten, mens aktuelle kommuner kun får et driftsansvar for eksisterende tannklinikker og regionale odontologiske kompetansesentre. Det presiseres også at en slik oppgaveoverføring skal omfatte både spesialisttannhelsetjenesten og allmenntannhelsetjenesten. Det skal med andre ord ikke åpnes for en delvis oppgaveoverføring som bare gjelder allmenntannhelsetjenesten.

Ordningen fremstår som meget omfattende, komplisert og krevende å iverksette. NTF vil følge nøye med i det som skjer videre med en slik prøveordning.

Evaluering

Evalueringen av prøveordningen er i stortingsvedtaket beskrevet som et viktig grunnlag når saken igjen skal tas opp i 2023. Derfor er det beklagelig at Stortinget ikke beskriver hvordan evalueringen skal gjennomføres. Det er også lite sannsynlig at resultater fra en evaluering av det som sannsynligvis vil være store kommuner (med forutsetninger for å ta ansvar for tjenesten) vil gi noen indikasjoner på hva som er problemet med en fullstendig flytting av ansvaret – også til de små kommunene. Disse vil antagelig fortsatt ha behov for omfattende interkommunale samarbeidsløsninger – noe vi har problematisert i våre høringsuttalelser i saken.

Lovendringer

Stortinget har vedtatt å endre helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og også å oppheve tannhelsetjenesteloven. Stortinget legger dermed lovmessig til rette for endringer i tråd med forslaget som er fremlagt. En slik lovendring vil allikevel ikke iverksettes før en eventuell prøveordning igangsettes, og lovendringen vil eventuelt bare tre i kraft for de kommunene som eventuelt inngår i prøveordningen. Forøvrig vil gjeldende lovverk fortsatt være gjeldende.
Fordi prøveordningen vil være forbeholdt ytterst få kommuner og er tidsbegrenset vil vi derfor kunne komme i en situasjon hvor nytt lovverk iverksettes på forskjellige tidspunkt og kun i de berørte kommuner. Dette vil skape en uoversiktlig og komplisert rettslig situasjon, med usikkerhet for både ansatte og brukere av Den offentlige tannhelsetjenesten. NTF vil følge dette nøye. Det er helt avgjørende at denne usikkerheten ikke får negative konsekvenser for tjenestekvaliteten og tilbudet til pasientene.

Publisert: 12.06.2017